Chwilio ffurf

Mateo 7:1

Ya ammabásul ta kadaya kasittolay ta

(Luc 6:37-38, 41-42)

1“Akkan kayu tagapab-pabásul lala kadaya kasittolay nu ta senu akkan nakayu pabasúlan ne Dios.