Chwilio ffurf

Marcos 5:38

38Ay kane dumatang da kitu balay natu ap-apu, ay tu da la nga linapútán datu gigìnán da nga magariguddò a magsasángit nga pangngadùdukit.