Chwilio ffurf

Marcos 13

Tu nangngagi ne Jesus kitu karba natu Templo

(Mat 24:1-2; Luc 21:5-6)

1Ay kane lumawán ne Jesus kitu Templo, ay nán natu isa kadatu tù-tùgúdán na kaggína, “Misturu, sinnam kod, nganna ya inagkadadakkal daya batu-batu na se inagkadadakkal daya bal-balay kiya lebut na,” nán na.

2Ngamay nán ne Jesus nga nesungbát, “Sisinnán mu pikam ngámin dedi ya napiya nga bal-balay kídi, may ikagì kadakayu nga umbet ya algaw nga áwan nala ya mabansi nga maglànù a batu nga di mepúkay,” nán na.

Daya umbet ta kapar-parigátan

(Mat 24:3-14; Luc 21:7-19)

3Ay kitu kowad ne Jesus nga magtutúgaw kitu bantay Olivo wa umàráng kitu templo, ay inumbet de Pedro se Santiago se Juan se Andres kitu giyán na. Ay tittu da kitúni, ay nán da kaggína, 4“Ikagim mán kadakami nu nungay naya kàwa ngámin datun. Ay se nu nágan daya pagilasínán mi kiya kàwa ngámin datun,” nán da.

5Ay tútu nán ne Jesus, “Magtaron kayu! Akkan kayu wa paal-alílaw ki oray inna! 6Ata adu daya tolay ya umbet nga magpamaráng nga magkuna nga, ‘Iyà ya Cristo!’ nán da. Ay adu daya sabágan da. 7Ay akkan kayu wa malídug oray madámag nu daya gubagubát se oray magìna nu mismu dayán. Ta masápul la màwa ngámin dayán na munna. May akkan pikam ittu ya panda naya kalawagán,” nán na. 8“Ata maggugubát pikam daya il-íli ay se maggugubát pe daya il-íli nga iturayán daya à-ári. Ay mangyagyag pe kadaya nagbal-baláki nga giyán, ay se umbet pe ya pinagguulát. May anggayát tala naya kapar-parigátan nu yán.

9Ay nu dakayu, ay magtar-taron kayu wala, ta ipatiliw dakayu daya tolay gapu kiya angngurug nu kiyà. Sap-saplit dakayu kadaya sinagoga. Ay ippan dakayu kadaya àráng daya agtuturáy se daya à-ári gapu kiyà, ay tú yanin ya angngipakammu nu kaggída kiya mepanggap kiyà. 10Ay se masápul pikam pe ya kebàbànán naya Napiya nga Dámag kadaya ngámin il-íli,” nán na.

11Ay se na pe nán, “Ay nu idarum dakayu se dakayu pabasúlan, ay akkan nu punnán na paglídug nu nágan daya isung-sungbát nu. Ata kiya oras na, ay tittu daya mepakammu kadakayu daya isung-sungbát nu. Ata akkan dakayu kampela ngin nin ya magun-úni nu di ya Ispiritu ne Dios.

12Ay daya tolay ay papatay da daya wawwági da kampela ngin nin. Ay ummán pe kiyán ya kàwaán daya maggaáma. 13Ay kalùsawan dakayu pe daya ngámin tolay gapu kiya angngurug nu kiyà. Ngamay nu iinna ya maketurad panda kiya panda na, ay ittu ya alà ne Dios,” nán na.

Ya kadamtán na kapar-parigátan

(Mat 24:15-28; Luc 21:20-24)

14“Ay nu masingan nu win tu kadàsán na masingan nga atán kiya akkan na kuma kippayán, (Ay maawátan kuma din pànang naya magbása) ay daya atán ka Judea, ay masápul la magkakáwe da ngámin kadaya ban-bantay. 15Ay daya mepas-pasmu wa atán kiya atap daya babalay da, ay akkan da tagge umúlug ga maggalà kadatu kuw-kuwa da nga atán kitu unag tu balay da. 16Ay daya atán kiya komán da, ay akkan da pe tagge masápul ya umang pikam kadaya babalay da nga mangalà ka bádu da. 17Ay kiyán na oras, ay kakal-kalakkán daya nabùsit se daya atán na tagíbi. 18Ay ikarárag nu ke Dios nga akkan din na màwa kiya aggamiyán na. 19Ata kiyán na algaw, ay napanat pànang ya kapar-parigátan daya tolay. Ta áwan pikam ma ummán kiyán na nakapar-parigátan daya tolay nanggayát kitu nammarsuwa ne Dios kídi ya kalawagán panda kiyán. Ay áwan nin pe ya màwa nga ummán kiyán. 20Ay nu akkan nala nga kinabib-án ne Dios ya algaw nayán na kà-kàwaán, ay áwan tolay ya magbiyág. Ngamay gapu kadaya píli ne Dios, ay túya kinabib-án na ya algaw nayán na panagrig-rígát.

21Ay nu kiyán na oras, ay atán da magkuna kadakayu nga, ‘Atán kídi ya Cristo,’ onu, ‘Atán kannán,’ nán da, ay akkan nuda kur-kurugan. 22Ata daya magpamaráng nga Cristo se daya magpamaráng nga pagbàbànánan ne Dios, ay maglaltuwád da ngin kiyán na al-algaw. Mangipas-passingan da kadaya nakas-kasdáaw pànang nga mà-màwa ka pangalílaw da kadaya tolay. Ay nu mabal-balin kuma ngala ay ialílaw da pe daya píli ne Dios ka tolay na. 23Ngamay magtar-taron kayu. Oray ta nekagì ya ngámingámin nin kadakayu,” nán na.

Ya ilalbet naya nengágan da kitun ka An-anà Tolay

(Mat 24:29-31; Luc 21:25-28)

24“Ay nu mabalin ngámin dayanin na rig-rígát, ay maggìbat pe yin ya mata, ay akkan pe yin na pumaláng ya búlán. 25Ay metànagán pe daya bittuwan ka lángit se makínin pe daya duddúma pikam nga atán ka lángit.

26Ay tú yanin ya akasingan da ngin kiyà a nengágan da kitun ka An-anà Tolay ya umbet tin na mebulun ki angap. Ay masingan da pe ya kinaturáy ku pànang se iya kinadáyaw ku. 27Ay se ku wala ibon daya anghel ne Dios nga magurnung kadaya ngámin na píli ne Dios nga tolay na nga maggagayát kadaya ngámingámin na giy-giyán ked kalawagán,” nán ne Jesus.

Ya pakelasínán kiya ilalbet kammin ne Jesus

(Mat 24:32-35; Luc 21:29-33)

28“Ay damdamman nu ya mà-màwa kadaya káyu wa gígus. Ata nu maglannuway da ngin, ay ammu nu win na tagay yin ya agdagun na. 29Ay ummán pe kiyán nga nu masingan nu win datun na kinag-kagì a mà-màwa, ay ammu nu pe yin na tagay tutu wala pe yin ya ilalbet ku. 30Ay ikagì tutu wala kadakayu nga màwa ngámin dedi ki di pikam katay ngámin daya tolay kadedi ya al-algaw. 31Madadál lala ya lángit se ya kalawagán, may ya bàbànán ku ay, akkan da wayya nga di màwa,” nán na.

Awan makammu kiya ilalbet kammin ne Jesus

(Mat 24:36-44)

32“Ay nu iya algaw se oras nga kàwa dayán, ay áwan ya makammu. Oray daya anghel ne Dios, ay oray iyà a nengágan da kitun ka An-anà Tolay. Tittu ya Ama nga atán ka lángit ya makammu. 33Magtaron kayu lugud se sissasagána kayu kuma peyang ta akkan nu lugud ammu nu nungay na ya kàwa nayán. 34Ata ya kàwaán na ay meárig kiya kuwaan naya isa nga tolay nga mawe ka adayyu wa íli. Nga nu panáwan na ya balay na, ay patagasinnán na kadaya asassu na, ay ibílin na pe ya kuwaan naya isaisa kaggída. Ay ummán pe ya guwardiya, bilínan na nga magguwardiya kiya gagyangán na.

35Ay díkod magsagána kayu peyang ta akkan nu ammu nu nungay naya ilalbet naya makin-balay, bárang kiya gid-gidám onu kiya túlad gabi onu kiya danni láwa, onu kiya pagmakát. 36Ay get tala nga malàdadán kayu, ay dàngan nakayu wa matúdug. 37Ay daya kinag-kagì kadakayu, ay ittu pe ya kagiyan ku kadaya ngámin tolay,” nán na.