Chwilio ffurf

Genesis 46:29

29Ay tu Jose, inalà na tu lúgán na, se na nawe sinabat tu ama na nga Israel ka Gosen. Ay kane makaadanni kaggína, ay ginàbal na se la sumángit ka nabayág.