Chwilio ffurf

Matiu 27

E Iesu i lu menai tere Pailat

(Mak 15:1, Luk 23:1-2, Jon 18:28-32)

1Na tara bongbong koru bu pris pan na pal kapan hoboto has turu Jiu i hagum hobotota te gi korupakö menien e Iesu. 2Ba nori e kitse rien a tsien ba te la meren me na hala narien tere Pailat a Gamman.

E Judas e mate hakapa

(Aposol 1:18-19)

3E Judas, a katun te hala meni e Iesu turu katun ti paköe ien, nonei e tara sabe ti hopu kap hamanasa menien te ga mate u e Iesu. Ba nonei e palisena u hakhakats i tanen me lu pouts mena nei u 30 u moni silva turu pris pan na tara pal kapan turu Jiu. 4Ba nonei e poiena, “Alia u kato homi me hala tsipon ragi limiu a katun te moa ta ka ta omi i tanen ba nonei te na mate nou!” Ba nori e poier, “E ma ka uanei i tamulam. A nitoku peisa i tamulö.” 5Be Judas e na lapo ba nena a moni tara Luman Lotu Pan me lana, ba nonei e na haliona. 6Bu pris pan e luer a moni me poier, “A moni teka a hihol te kato hamate meri a katun. U Lo i tarara e hapiu nena te gi ma haka menien tara makum tara moni i Luman Lotu Pan.” 7Ba nori i hagumuto me kitser u ranga, ba nori e holeri a moni teka a makumun tsikitsiki ti kukuiei a tabeli, te gi kaho meri u katunur turu han i lehana. 8Nonei te ngö beri a makum teka, “U Tsikitsiki turu Rahatsing” tara poata i romana. 9-10Nu ranga tara propet e Jeremaia ni manasa e butu hamana tala te poien, “Nori i lu u 30 u moni silva, a hihol ti haka meni a palair u Jiu tara katun teka, ba nori te hole rien a makum te kukuie ria a tabeli, te mar ranga meni a Tsunono alia.”

E Iesu e kaia turu kot tere Pailat a Gamman

(Mak 15:2-5, Luk 23:3-5, Jon 18:33-38)

11Be Iesu e tuolna i matane Pailat a Gamman be Pailat e rangatse nen, “Alö a King turu Jiu?” Be Iesu e ranga palisito, “Alö a tuam ba te rangam.” 12Kaba nonei e ma ranga palisni u ranga ti kot meien u pris pan na pal kapan. 13Be Pailat e poieto i tanen, “Alö e ma hengoemi u mamanu ranga te kot meri u katun teka alö?” 14Kaba e Iesu e raman te ga ranga palis meni ta tsi toa ta tsi ranga, be Gamman e hakats hapan koruna.

E Pailat e rangein e Iesu ga mate

(Mak 15:6-15, Luk 23:13-25, Jon 18:39–19:6)

15Turu mamanu hiningal tara poata tara kannouna turu Paska, e Pailat e roron puresir a man toa man karabus ti ranga sil u katun 16Na tara poata teka a toa katun a omi e kaia tara karabus ti atei sil a barebana, a solonen e Barabas. 17Ba tara poata ti gonogonoia u katun, be Pailat e rangata ranen, “Esi te ngile milimiu te go hapurese beri lia limiu tara karabus, e Barabas tsi e Iesu te ngöeri e Kristo?” 18Nonei e atei sil ti hala menien e Iesu i tanen taraha nori i hiomi. 19Tara poata te gum noaia e Pailat turu kot, ba tahol i tanen e hale neien u raranga me poiena, “Alö go ma katoei ta ka tara katun teka. E moa ta ka ta omi i tanen. Alia e tare gulen turu sinasoho i tar i bong ba lia e ka miegu a nitoku pan koru.” 20Bu pris pan na pal kapan turu Jiu i las hatagala u hakats turu katun ba te kitser u ranga te gi rangata meni e Pailat ba te hapuresiena e Barabas tara karabus ba te hala menari e Iesu tara tou mate. 21Be Gamman e rangata lel ranen, “Esi tara elasolana katun teka te ngile milimiu te gi hapuresi?” Ba nori i poieto, “E Barabas!” 22“Gaha te katoe goa lia tere Iesu te ngöeri e Kristo?” E Pailat e mar rangata u teka i taren. Ba nori hoboto i poieto, “Tapala namia tara koruse!” 23Be Pailat e poiena, “Tara neha? A saha ka omi te katoe ien?” Ba nori e hatanian ku sei hobotor, “Tapala namia tara koruse!” 24Be Pailat e toan atei sileto u ranga i tanen e ma antunai, bu barebana e tanian hiagetagetar. Ba nonei e luena u ramun me galusena a limanen i matar u katun hoboto, me poiena, “Alia u moa ta ka ta omi te go ha-atung hamate meni a katun teka! A ka peisa i tamilimiu.” 25Bu katun hoboto e hatangana hobotor me poier, “A nihahuna tara tou mate i tanen e tatei la uana i tamulam na tara galapien i tamulam!” 26Be Pailat e purese bera neien e Barabas tara karabus. Ba nonei e halahus nena e Iesu me hala mena neien i taren te gi na tapala menien tara koruse.

U soldia i hahakosia tere Iesu

(Mak 15:16-20, Jon 19:2-3)

27Bu soldia tere Pailat e lu menari e Iesu tara luma tere Gamman, bu soldia hoboto e mi gono hahise ren. 28Ba nori e hiser u hasobu i tanen me haseie rien u hasobu u ngahangaha u miamia te tara herei u hasobu tara king. 29Ba nori e hil haperperere ier a kolits a hihitoka me hasoge ria i bakune Iesu, ba nori e hapile rien a tsi roei i limanen tara pal matou. Ba nori e hatukun ria i matanen me hahakos sile ren me poier, “Solo sei iam a King turu Jiu!” 30Ba nori e kahuse ren, me luer a tsi roei i tanen me singata narien i bakunen. 31Poata ti hakakos sil hakape ien e Iesu, ba nori e his ba ner u hasobu u miamia ba nori e hasogo poutse rien u hasobu i tanen, me lakasa meren te gi na tapala menien tara koruse.

E Iesu i tapala nia tara koruse

(Mak 15:21-32, Luk 23:26-43, Jon 19:17-27)

32Tara poata ti la ien, ba nori e tupaler a toa tsonuna i Sairini, a solonen e Saimon. Ba nori e hatöe rien a koruse tere Iesu. 33Ba nori e na butu ria tara makum te ngöeri u Golgota, te poiena “A makum turu lakö”. 34Tara makum teka ti katsin haue ien u wain ti sohale ien u meresin u mal koru te ga kato hatetenei a kamits. Ba nonei e ua torohane ten, kaba nonei e raman ua neien. 35Ba nori e tapala narien tara koruse, me satu siler a man makumun hasobu i tanen. 36Ba nori e gumur me peitoe ren. 37Ba i iasa tara bakunen nori i hopun u ranga ti kot meien e Iesu te poiena “A katun teka e Iesu, a King turu Jiu.” 38Ba nori e tapala has naria a elasolana katun a kopkop tara man koruse i rehina e Iesu, a toa tara pal matou na tai tara pal keruka. 39-40Bu katun ti hula laia i matanen e ranga sesei ria tere Iesu me tsibtsibil ner a bakuren me poier, “Alö a katun te tatei rure iem a Luman Lotu Pan ba te kui poutse men turu topisa u lan, taguhi a peisa mulö! Te go Pien Tson u lö tere Sunahan, bara, koul talama tara koruse!” 41-42Bu pris pan nu tson hihatuts turu Lo nu pal kapan i mar kato has uato i iesana ti ranga sesei uen me poier, “Nonei e haka hanigeir a palair u katun, kaba e ma tatei haka haniga tsipone nei a peisanen! Nonei a Kingina i Israel, tsime? Ga nonei e ga koul ba tala nema a koruse ba ra te hamane ren! 43Nonei e hamanana tere Sunahan ba nonei te poiena nonei a Pien tere Sunahan. Bara, ruto iam te go ngilin haka haniga menien e Sunahan!” 44Bu katun u kopkop ti tapala gono meien e mar ranga sesei has uar i iesana tere Iesu.

E Iesu e mate hakapa

(Mak 15:33-41, Luk 23:44-49, Jon 19:28-30)

45Ba tara gusuna soasa ba han hoboto e kopo hobotena u kuhil, me antoe iena a topisa aua. 46Ba tara pal 3 kilok be Iesu e ku hapanina me poiena, “Eli, Eli, lama sabaktani?” E poiena, “O Sunahan i tar, Sunahan i tar, aha te la ba sile mulei lö alia?” 47Ba palair u katun ti tuolia i susuku i hengoto me poier, “A katun teka e ngöe iena e Ilaitsa!” 48Ba toa i taren e piata boroborona, me haputue nei u magmagolo u wain u melil, me hakeie nen i runguna a tsi roei, me hasoa nanen tere Iesu te go ua uen. 49Ba palai e poier, “Aloso bum, ba ra te tarera te ga la uama e Ilaitsa ba te mi taguhe nen!” 50Be Iesu e ku hapan lelina, ba nonei e hala ba nena u namnamei i tanen me matena. 51Bu labalaba pan te kuteia i Luman Lotu Pan e takis katato i iasa me la nitoana i puta. Bu tsikitsiki e tagasina, bu hatu e tapose kakatana. 52Bu kioun mate e taposena me kalatana, ba para a katun tere Sunahan ti mate i takeito me toatoa poutsur. 53Bi murina te takei poutsia e Iesu tara tou mate i tanen, ba nori i la ba neto u kiou me la uar i Jerusalem, ba te butu ria turu katun u para. 54Ba tsunono tara hun soldia nu soldia i tanen ti pepeito kapin e Iesu i tareto a nun na mamana ka te butu, ba nori e matout korur me poier, “U mana koru nonei a Pien Tson hamana tere Sunahan!” 55A tahol a para i ka me ruruto rima i lehana, a tohaliou ti kukute mena mei e Iesu i Galili na ti taguhe ien. 56I gusuren i kaia ere Maria Matalina ne Maria e tsinane Jemis ne Josep, na e tsinana a galapien tson tere Sebedi.

E Iesu i hongia tara kiou

(Mak 15:42-47, Luk 23:50-56, Jon 19:38-42)

57Tara lahi, ba toa katunun moni e la mato, a solonen e Josep. Nonei a katununa i Arimatia, na nonei has a toa katunun tsitsilo tere Iesu. 58Ba nonei e la uato tere Pailat me na rangata silena u tuanrei tere Iesu. Be Pailat e haniga nena te gi hala meni a tuanreine Iesu tere Josep. 59Be Josep e lue ten, me pitse neien u labalaba u lamelame u tsimus. 60Me na hakeie nen tara kiou hamatskö i tanen te hakaho nien turu lapo. Ba nonei e hategele tupe nei a matana kiou a toa hatu pan me lana. 61Be Maria Matalina na taina Maria e gumur, me tara uar tara kiou.

U soldia i taratara kapin a kiou

62Ba turu hamahö, turu Lan u Goagono, bu pris pan nu Parisi e lar mena gono ria tere Pailat. 63Ba nori e poier, “O Tsunono, alam e hakats kap nem u ranga te kato nonei e Iesu a katun a gamogamo tara poata te toatoa noa ien. Nonei e poei, ‘I murina u topisa u lan ba lia te 64E kato uana teka, ba lö te hala nem u raranga te gi taratara kap haniga meni a kioun mate e popona turu hatopisana u lan, bu katunun tsitsilo i tanen te ma tatei lari ba te na kope ren ba te poier turu katun, ‘Nonei e takei poutsia tara tou mate.’ Te gi kato uen romana teka bu gamo i taren te karase nou u gamo mam i tanen.” 65Be Pailat e poieto i taren, “Lu riam u soldia ba te na hataratara kap haniga nitoa remi a kiou.” 66Ba nori e lar, me na harokoto kap ner a hatun pilpili te gi hagoagono meni a kiou, ba nori e haka rer a palair u soldia te gi taratara kap nen.