Chwilio ffurf

Nyanra Njekawkulege 14

Paul se Barnabas ilei mber kêm ɓee-bò ke Icone

1Paul se Barnabas awi kêm kei kebe nan’t le Juipge titeke kété rai kêm ɓee-bò ke Antioche, ɓeekon ke Pisidie. Ei tami tà adi nunge tchanm adi dooge. Dooge ngain dann Juipge se njé ke ei Juipge lé teli njétaakêm-Kristge. 2Nè Juipge ke nange ke njé kunn mbi de dè tà’t le Jésu sulei njé ke ei Juipge lé dè Paul se Barnabas. 3Nè né è bè géa, Paul se Barnabas ndii kêm ɓee ke Icone ase tà’t. Ei geri tite Kuwe-ɓee è der-gir de. Gir’n ke nè á, ei tami tà se kêmnda káng adi dooge a, dè noje ke Kuwe-ɓee uwe se de a tɔ. Nube ade Paul se Barnabas rai nyankɔbege se nyange ke dum kum geti ngarankumtàge ke ei tami. 4Dooge ke kêm ɓee-bò’t nè nga kayai nan danné joo: njé ke nange umi gir Juipge’t a, njé ke nange osoi gir njékawkulege’t a tɔ. 5Njékɔr non Juipge se Juipge a, se njé ke ei Juipge lé a tɔ, ɔji le rai Paul se Barnabas majelé a, le tilei de se kuberi herge tɔl de a tɔ. 6Paul se Barnabas ooi kɔbe nyan ke d’ɔje le ra se de nga kété ɓaa, in-in an-in nan awi Lystre se Derbe, ɓee-bòge ke kêm ɓeekon ke Lycaonie se ɓeege ke an-in dè de. 7Paul se Barnabas ilei mber kêm ɓeege’t nè malang.

Paul se Barnabas ilei mber kêm ɓee-bò ke Lystre

8Dingem karé bè ndi kêm ɓee ke Lystre. Doo nè nga nja’n wei tonri ade ndi nang bɔp, m in dɔ njiye ndɔ karé bè lé. E mete ke in-in’n kêm konn’t. 9Doo nè nga ndi ur mbi’n oo’n tàge ke Paul ndi à tam. Paul an dingem nè nga kàkàk. E ger titeke doo nè nga aw se kundekêm ke asekum kaje’n. 10E ede dingem nè nga se ndu’n ke bòi beng ede nè:

– Ɔse nang in dɔ, i nda se njai’t dɔ jap.

Njèdɔgemete nè nga in bal mbiring ɔte masas njiye. 11Loo ke kosdooge an-in nyan ke Paul ra nè nga bè ɓaa, ei tami tà se ndu de ke bòi se tà ɓee le de ke Lycaonie edi nè:

– An-in! magege ke teli dooge reei ra jéi’t.

12Dé nda ke loon’t nè kuwe dé ɓar Barnabas «Zeus», nè Paul ɓaa dé ɓar’n «Hermès.» Dé ɓar Paul «Hermès» tede è njèkunn tà tam. 13Dé ra kei le mage Zeus nata tà rebe ke aw ke kêm ɓee-bò’t. Njèkuje nyan-mese le mage Zeus ree se bɔ mangege ke dé tɔ putu-kagege gai-gai ra de’t nda’n tà kei’t le mage Zeus nga. Njèkuje nyan-mese se doobulege ndigi tɔli mangege le gugi Paul se Barnabas. 14Loo ke njékawkulege ke joo ooi tà’n ɓaa, ei ribei kubuge le de ke bòi yul ra de’t, an-in ngɔde uri dann doobulege’t. Taɓai tami tà se ndu de ke bòi edi nè:

15–Made jége, ké bain á i rai nyange ke titeke bè wa? Jè géa, jè doo ndul made sige tɔ. Tà ke maje á jè ree j’ile mber’n j’ade sei kade inyei go magege ke raikarè, ɔsi wan i teli ke ra Nube ke njèndi kumgajer. Nube ke njèndi kumgajer nga kuwe á unde danran se nang, se ba-bò kate a, se nyange malang ke tooi tutu a tɔ. 16Kêm loge ke kété mari Nube inye dooge ke ei Juipge lé adi rai nyange ke kêm de ndige. 17Nè né è bè géa, è ra se de maje kum’n ke kété-kété m ebe’t lé. E ra se si maje, ade sei mann-ndi ke in danrán nú ade ingei nyankuse usei, i ndii dann ranel’t bɔndum.

18Loo ke Paul se Barnabas tami se doobulege titeke bè ɓá ɓaa, doobulege teli wei pum-pum. Nè né è bè géa, loo kɔge de kuje nyan-mese gugu’n njékawkulege nga, è loo tɔl nan yo.

19Nè mbɔr go’t gugu ɓaa, Juipge in-in kêm ɓee ke Antioche ɓeekon ke Pisidie, se kêm ɓee ke Icone reei umi tà kêm doobulege’t ade in-in tilei Paul se kuberi her mbàs-mbàs. Dé ndɔr’n d’aw se’n d’ile’n gide ɓee-bò’t nata. Dé gir kêm de’t d’ede nè è wei ɓá. 20Nè loo ke pajage le’n d’an-in dè’n girm ɓaa, è ɔse nang in tel aw kêm ɓee’t gugu. Barè lookar’n Paul in aw se Barnabas kêm ɓee-bò ke Derbe.

Paul se Barnabas teli awi Antioche, ɓeekon ke Syrie

21Paul se Barnabas ilei mber Tà ke Maje kêm ɓee-bò ke Derbe ade doobulege teli ei njétaakêm-Kristge. Go’t gugu, ei teli dè nja de’t awi kêm ɓee ke Lystre a, Icone a, taɓai Antioche a tɔ, kêm ɓeekon ke Pisidie. 22Njétaakêm-Kristge ke ndii kêm ɓee-bòge’t nè nga, Paul se Barnabas ulei dingem kêm de’t a, ndeje de kade awi kum de ke kété dè kundekêm de dè Nube’t le de. Taɓai ei edi de edi nè:

– Gar-gar nyantosowurge à ra jèi ngain ɓita j’à j’awi kêm Konɓee’t le Nube ɓai.

23Paul se Barnabas tɔri ngatɔgege se loo kebe nan le Nube karé-karé malang adi an-in dè njétaakêm-Kristge. Loo ke ei tɔri de ɓá ɓaa, ei ɔgi kêm de ɓo a, an-in mann lé a tɔ, ɔji tà se Nube, ɓita umi ngatɔgege nè ji Kuwe-ɓee ke ei undei kêm de dènn’t. 24Go’t gugu Paul se Barnabas undei kêm ɓeekon ke Pisidie gangi awi kêm ɓeekon ke Pamphilie. 25Loo ke ei ilei mber kêm ɓee-bò ke Perge ɓá ɓaa, ɔti awi kêm ɓee-bò ke Attalie. 26Paul se Barnabas ndai loon’t nè ali kêm bato’t teli wan reei kêm ɓee-bò ke Antioche, ɓeekon ke Syrie gugu. Antioche nè nga, è loo ke ndɔ ke kété d’um’n de ji Nube’t kade an dè de ɔje’n dè kule ke d’ɔr son’n ɗarinè nga. 27Loo ke njékawkulege ke joo nè teli reei Antioche, ɓeekon ke Syrie ɓá ɓaa, ɔsi nja njékebe nange le Nube ɔri ser nyange malang ke Nube ra se de a, se tà rebe ke è ɔr inye wei ade dooge ke ei Juipge lé undei kêm de dènn’t a tɔ adi d’oo. 28Paul se Barnabas ndii se njékuwegir-Jésuge kêm ɓee-bò ke Antioche ase tà’t.

Gulei New Testament

©Alliance Biblique du Tchad, 2004

More Info | Version Index