Chwilio ffurf

Matayo ma Peba 16

Ju Rɨga Waina Ɨgekita Kɨd kesa kɨma Danda Wɨko Omnɨkam

(Mak 8:11-13; Luk 12:54-56)

1Ɨ Parisai rɨga dɨde Sadukai rɨga tuwonj Yesum pɨlwa dɨde ket singi aukɨto Tin otonkenam. Sɨ ton ket Tin

yɨgekeno towa ouyawam kɨd kesa kɨma danda wɨko rɨnte ra God ɨmjas da Ton re Godɨm pɨlkae. 2Ajɨ Yesu ten mɨra amninonj da, “Ɨ ra sɨmana lom ipanjɨka yik, wɨn tendenindam da, ‘Mep wub b'ogɨljog e ɨbɨm, nokɨp wub kus re mog e.’ 3Ɨ daka sɨtawarɨnd wɨn tendenindam da, ‘Yu ɨta piro ik, nokɨp wub re kea kuskus dɨde timtim e awɨk.’ Sɨ ra wɨn wubɨnd gasa yɨr ongong teyenindam, wɨn ɨta naska kana wumɨr okatenya da wub rɨdede wɨp e ɨbɨm. Ajɨ nangga paim wɨn maka naska kana wumɨr yokatenya wɨn ongwatenam mɨle gatab da rɨdede wɨp wɨn e ik? 4Sɨ rɨga yepim re yu negɨrjog mɨle ɨ gigɨr dɨde yɨgyɨg b'iyena mɨle kɨma wekenyɨt onggɨt gowukoyɨnd, wɨn nɨgekenya kɨd kesa kɨma danda wɨko omnɨkam, ajɨ Kon kɨd kesa kɨma danda wɨko wa takainyɨn ra ɨna nena e rɨna re bageyam Yonam pɨlɨnd aukonj.” Ɨ ket yɨt seg ke Yesu opimemb rɨga erarinonj dɨde ket yiwatonj.

Parisai Rɨga dɨde Sadukai Rɨga Waina Yist

(Mak 8:14-21)

5Ɨ re Yesu Tina b'auyaena rɨga kɨma sɨpa ɨjendo de yɨpa tab wa, b'auyaena rɨgap nony b'edatto nɨnda owou iyoyɨm. 6Ɨ Yesu ten nonony amninonj da, “Wɨn nony kɨma tekenyɨt! Dɨde wɨn yɨr kɨma tekenyɨt Parisai rɨga ake Sadukai rɨga waina yistɨm!”+ 7Ajɨ b'auyaena rɨgap maka wumɨr aukɨto Yesu ma yɨt mop. Sɨ ton towalenggyam b'arkena wuwenonj da, “Ton nok pae odede yinj nokɨp men maka owou teyindam.” 8Sɨ Yesu kea towaina b'arkena gatab wumɨr awonj, ɨ ket ten amninonj da, “Utkunda kesa rɨga! Nangga mim wɨn b'arkena wuwenyɨt wa wɨngɨrɨnd da wa owou awɨr im? 9Makaima wɨn wumɨr aindam nangga ma Kon nindenyɨn? Ma wɨn ma opima nonyɨnd eyenindam da re Kon paib (5) sana nganja ke paib tausɨn (5,000) rɨga angeninond, sɨ wɨn owou komb ke leamog wat na yɨndangɨr amnɨktondam? 10Ɨ kwa wɨn ma opima nonyɨnd eyenindam da re Kon seben (7) sana nganja ke powa tausɨn (4,000) rɨga angeninond, sɨ wɨn owou komb ke leamog ukoi ga na yɨndangɨr amnɨktondam? 11Rɨdede paim wɨn maka nony aukindam da Kon ma owou gatab mim wen nonony amneninyɨn? Ajɨ wɨn yɨr kɨma tekenyɨt Parisai rɨga ake Sadukai rɨga waina yist pɨla ouyaena gatab.” 12Sɨ Yesumna onggɨt opurena kena Tina b'auyaena rɨgap nony aukɨto da Ton ma owou gatab mana nonony nomneniny ajɨ Parisai rɨga ake Sadukai rɨga waina ouyaena gatab mana.

Petromna Gar ke Utkunda gatab B'agenaya Yɨt

(Mak 8:27-30; Luk 9:18-21)

13Ɨ re Yesu ikonj de Kaisareya Pilipo eriya wa, Ton Tina b'auyaena rɨga arkisinonj da, “Yena rɨgap yomnɨkenenyi da yete Rɨgamna B'ɨga?” 14Sɨ ton mɨra yomno da, “Nɨnda rɨgap endenenanj da Man Baptiso Yoantet, ɨ nɨndap da Man Eliyatet, ɨ kwa nɨndap da Man Yeremiyatet o yɨpa God ma bageyamtet kesam yɨna peba wɨngɨrɨnd.” 15Seg Yesu ten kwa arkisinonj da, “Ajɨ wɨdaka rɨngmim? Wɨn yena yomnɨkenenya da yeten Kon?” 16Petro mɨra yomnonj da, “Man re Kerisotet+ yete re yilo Godɨmna B'ɨga.” 17Sɨ Yesu Petrond yɨsmonggawonj da, “Yonamna b'ɨga Simon, man re b'ogɨl omni rɨga et. Mop nokɨp ma gɨm ke rɨgate yete re mɨ dɨde kus kɨma yɨbɨm onggɨt gowukoyɨnd, tonte mor wumɨr pɨtapɨta momnau onggɨtyam gar ke utkunda gatab, ajɨ Kor B'ute yete re yɨbɨm de pumb tungg wa. 18Ɨ Kon kwa men wumɨr motɨnyɨn da Man re Petrotet. Ɨ man kea b'agenayet da Kon re Kerisoten. Sɨ ɨtemb moina opuliti re kɨla pɨla danda kɨma met orangapu pɨpmet e. Ɨ Kon onggɨt kɨla kumb nate Koina sosi orangen dem, sɨ ujɨmna dandap rɨnsim re uj rɨga waina tunggɨnd wekeny, ton makwa rɨrɨr e ɨtemb sosi gou wa omnenyi dem. 19Sɨ Kon pumb tunggɨmna ki motkainyɨn rɨnte re God wɨp yomneny, ɨ nanggamog na ra man ɨjobɨket onggɨt gowukoyɨnd, sɨ ɨta ɨjobɨki ɨbɨm dem de pumb tungg wa, ɨ nanggamog na ra man ɨtreket onggɨt gowukoyɨnd, sɨ ɨta ɨtreki ɨbɨm dem de pumb tungg wa.” 20Seg Yesu ket b'auyaena rɨga yɨt etainonj da, “Goro yena wumɨr omnena da, ‘Kon re Kerisoten.’”

Yesu Naska Kana Tina B'ɨdgotnena dɨde Uj gatab Yopurenonj

(Mak 8:31–9:1; Luk 9:22-27)

21Ɨ onggɨt kak ke Yesu omandemb yiyata kɨma b'atomonj Tina b'auyaena rɨga wa odede yɨt pɨtapɨta omnenam da, “Kon b'ogla nekɨn Yerusalem taun wa dɨde jogjog b'ɨdgotnena takasinyɨn dem Ju rɨga waina elda rɨga wa pɨlke, ɨ yɨna mopyam sɨ rɨga wa pɨlke, ɨ dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga wa pɨlke. Ɨ ton Ken notnganji dem dɨde Kon ɨta tutnyisɨn dem nowam bibɨrɨnd.” 22Ɨ Petro ket Yesund yɨu wa yiyonj dɨde ket odede samany yɨt yiyowonj da, “Yonggyam! Toko God kear mamɨn! Goro odede mɨle mor pɨlɨnd rawɨk!” 23Sɨ ket Yesu Petrom pɨlwa wɨp ɨtaingitonj dɨde ket yomnonj da, “Satana, ewaikite Kor pɨlke! Man re b'uwombenapu rɨga e aet Kornɨm. Mop nokɨp man ma ɨta nonyɨk b'amdena mekenyɨt Godɨmna singi mɨle omnɨkam ajɨ man rɨgaina singi mɨle omnɨka ma.” 24Seg ket Yesu Tina b'auyaena rɨga amninonj da, “Yet ra man singi taet Ken yɨmta undokam, man b'ogla naska moina singi komkesa terarkinyɨt. Ɨ kwa man b'ogla komkesa bebɨg takasinyɨt Godɨm wɨkond ngɨrpu moina uj wul b'agbagɨnd, dɨde ket Ken yɨmta nutundoket. 25Mop nokɨp yet ra tilenggyam tina yɨrkokar yɨrgong omnɨka iyeny, ton ɨta tina onggɨtyam yɨrkokar dadal edamkis dem. Ɨ daka yet ra tina yɨrkokar edamkis Kor map, ton ɨta tina onggɨtyam yɨrkokar dadal okas dem. 26Ɨ ra man komkesa gowukoi mornɨm okasɨt ɨ dɨde onggɨt gowukoi map moina yɨrkokar edamkisɨt dem, sɨ nangga b'ogɨl e man yɨr onget onggɨt gowukoi okati ke? O, nangga gasa kɨma e man igerkenyɨt moina yɨrkokar? 27Mop nokɨp Rɨgamna B'ɨga ɨta ik dem Ti B'uɨmna b'ogɨl ɨnyomarena kɨma dɨde Tina aneru kɨma, ɨ onggɨt wɨn natemb dem ket Ton rɨga yɨpayɨpa wa mɨra tagoniny dem towaina wɨko omnɨki rɨrɨrɨnd. 28Ɨ Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da yepim re wɨn owɨnki wekenyɨt dɨkɨnd, wa wɨngɨrɨnd nɨnda rɨgap makwa opima uj taukanj, ngɨrpu ra ton Rɨgamna B'ɨgand yɨr iyi dem menonɨnd Tina pumb tungg wɨp omnenapu danda kɨma.”