Chwilio ffurf

Luk ma Peba 2:20

20Ɨ mamoi yɨr ɨpka rɨgap Godɨnd b'ogɨl ɨnyomarena yokaeno dɨde esourena yiyeno onggɨtyam komkesa mɨle gatab rɨna re ton utkundento dɨde yɨr angto odede yɨpa wɨp rɨja na re anerut towa usekainonj. Ɨ ton ket odede esourena kɨma ɨtekto.