Chwilio ffurf

Luk ma Peba 11:1

Yɨr Opmita gatab Ouyaena

(Mat 6:9-15; 7:7-11)

1Ɨ yɨpa wɨnɨnd Yesu yɨpa pɨpmet yokatonj, ɨ ket yɨr opmitenonj. Ɨ re Ton yɨr opmita seg awonj, Tina b'auyaena rɨga wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgat Tin yomnonj da, “Yonggyam! Sɨda nouyaenine rɨdede e yɨr opmitena odede rɨja na re Yoan tina b'auyaena rɨga auyaeninonj!”