Chwilio ffurf

Yoan ma Peba 8:16

16Ɨ ra Kon b'ɨsagɨka mɨle omnɨken, onggɨtyam Koina b'ɨsagɨka mɨle re ɨmɨnjog e. Mop nokɨp Kon ma Kenta e nɨbnyɨn, ajɨ Kon nɨbnyɨn re Kor B'u kɨma e yet re Ken nɨtmɨkitonj.