Chwilio ffurf

Ɨtaikena Peba 12:9

9Sɨ Petro re aneru kɨma na opendonj sɨbɨbmet ke, dɨde ket tin yɨmta yundokonj. Ɨ onggɨt wɨnɨnd Petro maka nony aukonj da onggɨt anerumna omnɨki mɨle re ɨmɨnjog e. Ajɨ ɨja na ton nony awonj da, “Kon re liyalliyal gasa e yɨr yongen.”