Chwilio ffurf

Cɛf 6

Isirayɛlidenw be tɔɔrɔ madiyanw bolo

1Isirayɛlidenw ye kojugu kɛ Masaba ɲakɔrɔ. A y'u don madiyanw bolo saan wolonwula kɔnɔ. 2Madiyanw ka fanga digira u la kosɔbɛ, o la, Isirayɛliden dɔw tagara sigi kuluwow ni kuluw furancɛ ani kuluw yɔrɔjuguw la. 3Ni Isirayɛlidenw tun y'u ka sumanw dan, madiyanw ni amalɛkiw ani kɔrɔn fɛ siyaw tun be wili ka na u kama. 4Olu tun be to ka na sigi u ka mara la k'u ka suman cɛn jamana kɔnɔ fɔɔ ka taga se Gaza mara la. U tun te foyi to yen Isirayɛlidenw ka jamana kɔnɔ, dumuni, sagaw, misiw, ni faliw. 5U tun be to ka na n'u ka begɛn n'u ka fanibuguw ye caaman i n'a fɔ tɔɔnw. U daa tun te se ka lɔn, olu n'u ɲɔgɔmɛw. U tun be to ka na jamana nin kɔnɔ janko k'a cɛn. 6A kɛra ten, Isirayɛlidenw tun kɛra makaritɔw ye madiyanw bolo, o la, u kasira Masaba nɔɔ fɛ.

7U kasira Masaba nɔɔ fɛ tuma min na madiyanw ka koo la, 8Masaba ye kira dɔ ci u ma. Ale y'a fɔ u ye ko: «Masaba, Isirayɛli ka Ala y'a fɔ ko: ‹Ne le bɔra n'aw ye Ezipiti jamana na, k'aw bɔ jɔnya la, 9k'aw bɔsi Ezipitikaw bolo, n'aw tɔɔrɔbagaw bɛɛ, ka olu gwɛn ka bɔ aw ɲafɛ, k'u ka jamana di aw ma. 10Ne tun y'a fɔ aw ye ko ne ye Masaba ye, aw ka Ala. Ko aw man kan ka siran amoriw ka joow ɲa, aw siginin be minw ka jamana na. Nga aw ma sɔn ka ne ka kuma bato.› »

Ala be Zedeyɔn woloma

11Masaba ka mɛlɛkɛ nana sigi joyiri dɔ kɔrɔ min tun ye Abiyezɛri kɔmɔgɔ Yowasi ta ye Ofira dugu kɔnɔ. Yowasi dencɛ Zedeyɔn tun be suman gosira *ɛrɛzɛnji bɔyɔrɔ la, janko k'o dogo Madiyanw la. 12Mɛlɛkɛ nin y'a yɛrɛ yira Zedeyɔn la k'a fɔ a ye ko: «Masaba be n'i ye, kɛlɛdenŋana!» 13Zedeyɔn y'a fɔ a ye ko: «N matigi, ni Masaba be ni anw ye, mun na koo nunu y'an sɔrɔ? An faaw ye kabako minw bɛɛ fɔ an ye, o be min? U tun be to k'a fɔ ko Masaba le ye olu bɔ Ezipiti jamana na. Masaba do y'an bila sisan, k'an don Madiyanw bolo.»

14Masaba y'a ɲaa yɛlɛma k'a fɔ a ye ko: «Fanga min b'i la, taga n'o ye ka Isirayɛlidenw bɔsi Madiyanw bolo. Ne le b'i cira.» 15Zedeyɔn y'a fɔ a ye ko: «Matigi, ne bena se ka Isirayɛlidenw bɔsi cogo di? Ne ka fadenyabolo mɔgɔw le ka dɔgɔ Manase kɔmɔgɔw la, ne fana le ye dɔgɔ ye n faa ka somɔgɔw cɛma.» 16Masaba y'a fɔ a ye ko: «Ne bena to n'i ye, i bena se Madiyanw kɔrɔ i n'a fɔ mɔgɔ kelen.» 17Zedeyɔn y'a jaabi ko: «Ni ne koo ka d'i ye, i ka taamasiɲɛ dɔ kɛ k'a yira ko ele Masaba le be kumana ne fɛ. 18O la, ne b'a ɲini i fɛ i kana taga yɔrɔ si fɔɔ ne ka kɔsegi ka na ni saraka ye k'a bila i ɲakɔrɔ.» Masaba y'a fɔ a ye ko: «Ne bena to yan, fɔɔ i ka na.»

19Zedeyɔn tagara baden dɔ faga k'a labɛn, ka fiyɛ ɲaa kelen mugu bɔ k'o kɛ buru ye fununan ma don min na. A ye sogo nin don sinsin kɔnɔ k'a naji don daga dɔ kɔnɔ, ka taga n'u ye mɛlɛkɛ fɛ joyiri kɔrɔ k'o bila a kɔrɔ. 20Ala ka mɛlɛkɛ y'a fɔ a ye ko: «I ka sogo ni buru nunu ta ka o bila fara nin kan, k'a naji nin bɔn.» A y'a kɛ ten. 21Bere min tun be Masaba ka mɛlɛkɛ bolo, a y'o dakun kɛ ka maga sogo ni buru nunu na, tasuma bɔra fara nin kɔnɔ ka sogo ni buru nunu jɛni. O kɔ, Masaba ka mɛlɛkɛ tunun'a ɲakɔrɔ. 22A y'a ye ko Masaba ka mɛlɛkɛ lo tiɲɛ na tuma min na, a y'a fɔ ko: «Ne ta cɛnna, Matigi, Masaba! Bari ne ɲaa lara Masaba ka mɛlɛkɛ kan.» 23Nga Masaba y'a fɔ a ye ko: «I hakili sigi, i kana siran. I tena sa.» 24O kɔ, Zedeyɔn ye sarakabɔyɔrɔ dɔ lɔ o yɔrɔ la Masaba ye k'a tɔgɔ la ko «Masaba ye hɛrɛtigi ye.» O sarakabɔyɔrɔ nin be yen halibi Ofira, Abiyezɛri kɔmɔgɔw ka mara la.

Zedeyɔn be baali sɔnyɔrɔ ci

25O suu kelen na, Masaba y'a fɔ Zedeyɔn ye ko: «I facɛ ka tura kɛɲɛnin minɛ, ka kelen ɲini ka fara a kan min ye saan wolonwula sɔrɔ. Taga i facɛ ka *Baali sɔnyɔrɔ ci, ka *Asera jaa nin tigɛ k'u ben, 26ka sarakabɔyɔrɔ ɲanaman lɔ Masaba i ka Ala ye fara kan. I ka tura filanan nin faga k'o kɛ saraka jɛnita ye, k'o jɛni ni Asera jaa nin ye, i bena min tigɛ k'a ben.» 27Zedeyɔn ye mɔgɔ tan woloma a ka baarakɛlaw cɛma. Masaba ye fɛɛn min fɔ a ye, a y'o kɛ, nga a tun be siran a faa ka somɔgɔw ni dugumɔgɔw ɲa, o la, a ye baara nin kɛ sufɛ, a ma sɔn k'a kɛ tilefɛ. 28Dugu gwɛra, dugumɔgɔw wilila k'a sɔrɔ Baali sɔnyɔrɔ cinin lo, Asera jaa min tun b'a gɛrɛfɛ, ale fana tigɛnin lo ka ben, ani ka tura filanan kɛ saraka ye sarakabɔyɔrɔkura nin kan. 29U tora ka ɲɔgɔn ɲininga ko: «Jɔn le ye nin kɛ?» U y'o fɔ ɲɔgɔn ye ka to k'a tigi ɲini. Mɔgɔ dɔ y'a fɔ u ye ko Yowasi dencɛ Zedeyɔn lo. 30Dugumɔgɔw y'a fɔ Yowasi ye ko: «A to i deen nin ka bɔ yan, an k'a faga, bari a ye Baali sɔnyɔrɔ ci k'a gɛrɛfɛ Asera jaa nin tigɛ k'a ben.» 31Mɔgɔ minw bɛɛ tun b'a gɛrɛfɛ, Yowasi ye olu jaabi ko: «Aw le ka kan ka baali dɛmɛ wa? Walima aw le ben'a tanga? Mɔgɔ o mɔgɔ y'a fɔ ko ale bena baali dɛmɛ nin kɛlɛ la, o tigi bena sa, dugu yɛrɛ te gwɛ. Ni Baali ye batofɛn ɲanaman ye, a ka dɔ kɛ a yɛrɛ ma bari mɔgɔ dɔ y'a ka sɔnyɔrɔ ci.» 32K'a ta o loon na, u tora ka Zedeyɔn wele ko Yerubaali, u ko: «An k'a to Baali be dɔ kɛ a la a yɛrɛ ma, bari a ye Baali sɔnyɔrɔ ci.»

Zedeyɔn be taamasiɲɛ ɲini Ala fɛ

33O y'a sɔrɔ Madiyanw bɛɛ, ni amalɛkiw ani siya minw be kɔrɔn fɛ, olu bɛɛ ye ɲɔgɔn lajɛn, ka na Zurudɛn baji tigɛ, ka taga sigi Zizireyɛli kɔkɛnɛ na. 34Masaba ka Nii kɛra Zedeyɔn fɛ. A ye buru fiyɛ, ka Abiyezɛri kɔmɔgɔw wele ka tugu a nɔɔ fɛ. 35A ye mɔgɔ dɔw ci ka taga Manase kɔmɔgɔw bɛɛ wele janko olu ka na tugu a kɔ, ka dɔw ci Asɛri ni Zabulɔn kɔmɔgɔw fɛ, olu fana wilila ka taga u kunbɛn.

36Zedeyɔn y'a fɔ Ala ye ko: «N'i b'a fɛ ka Isirayɛlidenw bɔsi ne sababu la, ka kɛɲɛ n'i ka fɔta ye, 37a filɛ, n bena sagagolo bila gwenege la. Ni komiji yɛlɛla golo nin dama kan ka dugukolo to yen, o tuma na ne ben'a lɔn ko e bena Isirayɛlidenw bɔsi ne sababu la i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na.» 38O koo fana kɛra ten. Dugu gwɛra tuma min na, a wilila sɔgɔma joona ka golo nin bisi, jii min bɔr'a la, o ye filen ɲaa kelen bɔ. 39Zedeyɔn y'a fɔ Ala ye tugu ko: «Kana dimi ne kɔrɔ ni n kumana tugu. A to n k'o koo sɛgɛsɛgɛ ni golo nin koo ye tugu, golo nin janin ka to, komiji ka yɛlɛ dugukolo kan.» 40O suu la, Ala y'a kɛ ten. Golo nin dama janin tora, komiji yɛlɛla dugukolo kan yɔrɔ bɛɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index