Chwilio ffurf

Eza 6

Ezayi weleko

1- Masacɛ Oziyasi sara saan min na, ne ye Masaba siginin ye masasigilan dɔ kan min tun ka jan kosɔbɛ. A ka delekeba dakun ye Alabatoso fa. 2Mɛlɛkɛ sifa dɔ, minw be wele serafɛn, olu lɔnin tun b'a sanfɛ. U kelen kelen bɛɛ be ni gaman wɔɔrɔ wɔɔrɔ ye. U be fila kɛ k'u ɲaa datugu, ka fila kɛ k'u fari datugu, ka pan ni fila ye. 3- U tun be pɛrɛn ka to k'a fɔ ɲɔgɔn ye ko:

«Senuman, senuman, senuman ye Masaba ye, Setigi!

A ka nɔɔrɔ ye dugukolo bɛɛ fa.»

4- U pɛrɛnkan fɛ, daa koonw donyɔrɔw yuguyugura, Alabatoso fara sisi la.

5Ne y'a fɔ ko: «Bɔnɛ ye ne ta ye! Ne ta cɛnna! Bari, ne ye mɔgɔ min ye, n daa ma ɲi. Ne be mɔgɔ minw cɛma, olu fana daa ma ɲi. Ani ne ɲaa lara Masa kan, Masaba, Setigi kan.»

6Serafɛn nunu kelen panna ka na ne faan fɛ ni takami y'a bolo. A tun y'o ta sarakabɔyɔrɔ la ni nigɛ ye. 7A y'a maga ne daa la k'a fɔ ko: «Nin magara i daa la minkɛ, kabini sisan i ka kojuguw kunko bɔra i kan. I filila koo minw na, i y'o yafa sɔrɔ.»

8O tuma na, ne ye Masaba kumakan mɛn. A y'a fɔ ko: «Ne bena jɔn ci? Jɔn le bena taga an ka cira la?»

Ne y'a fɔ ko: «Ne filɛ nin ye. Ne ci.»

9- A y'a fɔ ko:

«Tag'a fɔ jama nin ye ko

u k'u tulo malɔ,

nga u tena foyi faamu,

u ka filɛli kɛ kosɔbɛ,

nga u tena foyi ye.

10A kɛ jama nin tulo ka gwɛlɛya!

U tulow geren k'u ɲaaw nɔrɔ!

U kana yeli kɛ, u kana mɛnni kɛ.

U kana foyi faamu,

u kana se ka nimisa ka faran u ka kojuguw la,

ka kɛnɛya.»

11Ne y'a fɔ ko:

«Fɔɔ waati jumɛn sa, Matigi?»

A ye ne jaabi ko:

«Fɔɔ ni duguw cira,

mɔgɔ kana sɔrɔ u kɔnɔ,

mɔgɔ kana sɔrɔ boonw kɔnɔ,

dugukolo ka cɛn ka kɛ dusukasiyɔrɔ ye.»

12Masaba bena mɔgɔw bila ka taga yɔrɔjan.

Yɔrɔ caaman lakolon bena to jamana kɔnɔ.

13Hali ni jama nin tilan tannan kelen le tora,

tasuma le bena olu jɛni,

i ko joyiriba min tigɛra,

a juu dama le be to yen.

O juu nin le be segi ka kɛ fɛɛn ɲanaman ye Ala fɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index