Chwilio ffurf

Waa 11

Yɛrɛkɔlɔsikojugu ma ɲi

1I k'i ka dumuni fili jii sanfɛ,

a mɛn o mɛn,

i ben'a sɔrɔ tugu.

2Mɔgɔ wolonwula, walima mɔgɔ seegi niyɔrɔ bɔ i bololafɛn na,

bari, bɔnɛ min bena se dugukolo kan, i t'o lɔn.

3Ni sankaba fara jii la,

sanji be jigi dugukolo kan.

Ni yiri benna k'a kuun sin worodugu ɲafan fɛ,

walima kɔgɔdugu ɲafan fɛ,

a be to a benyɔrɔ la yen.

4Mɔgɔ min be siga fɔɲɔ taacogo la,

o tigi tena danni kɛ.

Min be siga sanji la,

o tena suman tigɛ.

5Deen be ninakili sɔrɔ ka labɛn cogo min na a baa kɔnɔ,

i t'o lɔn.

O cogo kelen na fana,

i te se ka Ala ka koo kɛninw faamu.

Ale min be koo bɛɛ kɛ.

6K'a ta sɔgɔma, i ka danni kɛ,

i kana lafiɲɛ fɔɔ ka taga se wulafɛ ma.

Bari, i ka baara min bena ɲa, i t'o lɔn.

Nafa bena bɔ a bɛɛ la wa, i t'o lɔn.

7Yeelen ka ɲi.

Adamaden ka yeli kɛ,

o fana ka ɲi.

8Ni mɔgɔ min ye sii sɔrɔ,

a ka kan ka nisɔndiya o saan kelen kelen bɛɛ kɔnɔ.

Nga a k'a hakili to a la ko

loon gwɛlɛman caamank bena se.

Fɛɛn min bɛɛ bena na kɔfɛ,

o bɛɛ ye koo faamubali ye.

Kanbelenya n'a diya

9Kanbelen, i nisɔn diya i denmisɛn tile la.

I dusu ka diya i kanbelenya waati la.

Fɛɛn o fɛɛn diyara i ye, o kɛ.

I ɲaa be bɔ fɛɛn o fɛɛn fɛ, o kɛ.

Nga i k'a lɔn ko Ala bena e ɲininga o bɛɛ la.

10O la, dusukasi yɔrɔ jaɲa i la.

I kana koo kɛ min bena kɛ i ma tɔɔrɔ ye.

Bari, kanbelenya n'a diya be tɛmɛ joona.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index