Chwilio ffurf

Mateo 15

Masa ñerã wacʉ̃ iirire wereñumi Jesu

Mr 7.1-23

1Eropi Jerusalén majarã, fariseo masa, masare buherã mera Jesu pohrogue erarã, serẽpima ĩgʉre:

2—¿Duhpirã mari ñecʉ sʉmarã mʉra erã dorediro dopa iibeari mʉ buherãpʉ? Erã mari dorero dopa ta erã baboro core mojo coe ĩhmubeama, arĩma erã Jesure.

3Jesu yʉhrigʉ serẽpimi erãpʉre:

—¿Mʉapʉ duhpirã Goãmʉ doreripʉre iibeari? ¿Duhpirã mʉa ya doreri dihtare iiri mʉapʉ? 4Õpa arĩmi Goãmʉ: “Mʉa pagʉ sʉmarãre umupeoque,” arĩmi. Eropigʉ “Ĩgʉ pagʉ sʉmarãre ñero werenigui coredigʉre erã dipuwaja moarã wejẽbu árĩgʉcumi,” arĩmi Goãmʉ. 5Ĩgʉ eropa arĩquerecʉ̃ ta mʉapʉ õpa arĩdorea masare erã pagʉ sʉmarãre. “‘Mʉare itamumasibeaa. Mʉare yʉ oborare Goãmʉ ya árĩburire opehocãbʉ,’ arĩque mʉa pagʉ sʉmarãre,” arĩ buheraa mʉa. 6Mʉa eropa buherã erã pagʉ sʉmarãre erã umupeobiricʉ̃ iiaa mʉa. Mʉa eropa iirã Goãmʉ buherire tarinʉgarã iiaa mʉa mʉa ya doreri dihtare iirã. 7Masa erã ĩabiropʉre ñero iicorerã ãhraa mʉa. Goãmʉ ya weremʉhtadigʉgue Isaia mʉare diaye ta were gojamʉriñumi iribojeguere:

8Oã masa yʉre õaro wereniguiquererã yʉre õaro umupeobeama. Erã ya sĩporãripʉ gajipʉgue ãhraa. 9Goãmʉ ya dorerire arĩbodirore erã ya wereniguiri dihtare buhema erã. Eropirã yʉre umupeo erã sĩbuipeori duhpiburi árĩbeaa, arĩ gojañumi Isaia, arĩmi Jesu fariseo masare, masare buherã sãre yujuropa ta.

10Eropa arĩtuhaja ĩgʉ pohrogue masare sihubeo, õpa arĩmi:

11—Peeque mʉa. Mʉa disirorire ñajaripʉ mʉa baripʉ masare ñerã masa wacʉ̃ iibeaa. Mʉa wereniguiripʉ mʉa ya disiro wiriripʉ mʉare ñerã árĩcʉ̃ iiaa, arĩmi Jesu.

12Ĩgʉ eropa arĩ buhera pʉhrʉ gʉa ĩgʉ buherãpʉ ĩgʉre werebʉ:

—Mʉ eroparĩcʉ̃ peerã fariseo masa guama, arĩ werebʉ gʉa ĩgʉre.

13Irire pee õpa arĩ yʉhrimi gʉare:

—Erã otera iro dopa ãhrima. Yʉ Pagʉ ʉmaro majagʉ árĩpehreri oterare ĩgʉ otebirirare nuguri mera ta cura cóãgʉcumi. 14Erãre eropa ĩacãque. Erã Goãmʉ yare masibirã masa cuiri ĩhajabirã iro dopa ãhrima. Cuiri ĩhajabirã seyaro erã basi game tʉagã erã perãgue ta mehtua yuhridijarãcoma gobegue. Eropa erã Goãmʉ yare masibiriquererã ta gajirãre masibirãre buhediarima. Eropirã erã erã buherã sã peamegue warãcoma, arĩmi Jesu.

15Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peegʉ Pedro arĩmi:

—Iñe queoriñere erã disiro wiriri queorire werenemoque gʉare daja, arĩmi ĩgʉ Jesure.

16Jesu yʉhrimi:

—¿Ne, peenibeari mʉa? 17Masa erã barire bacʉ̃ erã ya disiro ñajaa. Eropiro erã parugue ñajaja, pʉhrʉ erã dʉpʉpʉ ñerire cohãa. Ibu gohra ãhraa. Mari bari marire ñerã wacʉ̃ iibeaa. ¿Ire masibeari mʉa? 18Masa ya disiro wiriri, erã wereniguiripʉ erã pepiri ãhraa. Erã ya pepiripʉ ñeri árĩro masare ñerã árĩcʉ̃ iiaa. 19Erã pepirigue õpa ñeri nʉgaa: Ñeri pepiri, masare wejẽri, gajigʉ marapo mera ñero iiri, ñero iirã nome mera ñero iiri, yajari, gʉyari, masare ñero quere iiri, masa erã pepirigue nʉgaa. 20Iri ñeripʉ masare ñerã árĩcʉ̃ iiaa. Masa erã dorerire mʉrague erã iimʉridiro dopa ta mojoto coebiriquererã ta erã bacʉ̃ iri masare ñerã masa árĩcʉ̃ iibeaa, arĩmi Jesu.

Judio maso árĩbigo Jesure umupeoñumo

Mr 7.24-30

21Eropa arĩ buhetuhaja gʉare sihu waha wami daja. Tiro waĩcʉri maca pohrogue Sidón waĩcʉri maca pohrogue ejabʉ gʉa. 22Gʉa erogue ejacʉ̃ Canaa yeba majago ero árĩgo Jesu pohrogue eja, turaro mera wereniguimo:

—Opʉ Davi pãrami, masare taugʉ yʉre mojomoro ĩaque mʉhʉ. Yʉ mago watĩ ñajasũdigo ñetariaro tarimo igo, arĩmo.

23Igo eropa arĩquerecʉ̃ ta Jesu igore yʉhribirimi. Ĩgʉ eropa iicʉ̃ ĩarã gʉa ĩgʉ buherãpʉ ĩgʉre õpa arĩribʉ:

—Wadoreque igore. Ñe gariboro bʉsʉcumo, arĩribʉ gʉa.

24Gʉa eroparĩcʉ̃ peegʉ ĩgʉ yʉhrimi igore:

—Israe majarã oveja dederenirã iro dopa árĩrã dihtare itamudoregʉ obeomi yʉ Pagʉ yʉre, arĩmi ĩgʉ.

25Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ ta Jesu guburi pohro merejamo igo.

—Mʉhʉ eropa arĩqueregʉ itamuque yʉre, arĩmo igo.

26Jesu yʉhrimi igore:

—Wihi opʉ porã ya barire diayeare ocʉ̃ õabeaa. Eropa arĩgʉ, Israe masa yare gaji yeba majarãre yʉ ocʉ̃ õabeaa, arĩ weremi Jesu igore.

27—Eropa ta ãhraa, Opʉ. Eropa árĩquerecʉ̃ barisubu dijarire diayea sã bacohrema. Gaji yeba majago yʉ árĩquerecʉ̃ ta yʉ sãre itamuque mʉhʉ, arĩ yʉhrimo igo.

28Igo eroparĩcʉ̃ ĩgʉ yʉhrimi:

—Mʉhʉ nomeo, yʉre bʉrigã umupeoa. Mʉ gamero dopa ta eropa waroca, arĩmi Jesu igore.

Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ ta igo mago mata õago wapo.

Bajarã dorecʉrãre õarã wacʉ̃ iiñumi Jesu

29Eropa arĩtuhaja gʉare sihu waha, Galilea waĩcʉriya tʉro pohrogue sihu ejami daja. Pʉhrʉ ʉtãgʉgue mʉria, erogue doajami. 30Ero ĩgʉ doacʉ̃ masa bajarã erama. Eropirã bajarã dorecʉrãre aĩ erama. Curimasibirãre, cuiri ĩhajabirãre, yujupʉ ñero guburucʉrãre, apayuriri árĩrãre, wereniguimasibirãre, bajarã gajirã dorecʉrãre ĩgʉ pohrogue aĩ erama masa. Eropa aĩ erarã Jesu guburi pohrogã apima erã. Erã eropa duhupira pʉhrʉ õarã wacʉ̃ iimi Jesu erãre. 31Ĩgʉ eropa iicʉ̃ ĩarã masa ĩhamaria wama. Wereniguimasibirinirã erã wereniguicʉ̃ ĩarã, apayuriri árĩnirã erã õarã wacʉ̃ ĩarã, curimasibirinirã erã curicʉ̃ ĩarã, cuiri ĩhajabirinirã erã ĩacʉ̃ ĩarã, ĩhamaria wama erã. Eropirã õpa arĩma:

—Mari Israe majarã mari Opʉ Goãmʉ turagʉ õagʉ ãhrimi, arĩ umupeoma erã Goãmʉre.

Cuatro mil gohrare masa bajarãre barire oñumi Jesu

Mr 8.1-10

32Ĩgʉ eropa iira pʉhrʉ Jesu gʉare ĩgʉ buherãre sihubeo arĩmi:

—Oã masa yʉ mera ʉhrenʉ gohra árĩtuhajama. Erãre bari pehrea waca. Eropigʉ erãre mojomoro ĩhaa. Erã babiriquererã erã ya wirigue dujaacʉ̃ gamebirica. Mague warã erã oaboarã turabiribocoma. Eropigʉ erãre bari ejotudiaca, arĩmi ĩgʉ.

33Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ gʉa ĩgʉ buherã ĩgʉre serẽpibʉ:

—¿Duhpii mari õguere masa mariroguere barire bocabocuri erã bajarã masare ejoburire? arĩbʉ gʉa ĩgʉre.

34—¿Dinʉcʉ dipuru pan dipurure opari mʉa? arĩmi gʉare.

—Siete pan dipuru, bajamerãgã waire opaa, arĩ yʉhribʉ gʉa.

35Gʉa eroparĩcʉ̃ peegʉ ĩgʉ masare taa weca doadoremi. 36Tuhajanugu siete pan dipurure, waigã sãre aĩ, ĩgʉ Pagʉre “Õhaa,” arĩ serẽtuhaja, pan dipurure nuha, gʉare ĩgʉ buherãre omi. Eropirã gʉa ĩgʉ buherã iri barire masare guerebʉ. 37Eropirã masa irire baha, yapia wama. Erã ba dʉharare siete puiri gohra aĩ gameneo ʉjʉtu dobobʉ gʉa. 38Ero banirãre ʉma dihtare queocʉ̃ cuatro mil gohra árĩma. Nome, majirãgã sã árĩma. 39Erã eropa batuhajacʉ̃ Jesu masare goerisere, dohodirugue ñaja, Magdala waĩcʉri yebague gʉare sihu ejami.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index