Chwilio ffurf

Marcos 9

1Eropa arĩtuhaja õpa arĩnemopʉ Jesu:

—Diaye arĩgʉ tiiaa mʉare. Yujurãyeri mʉa õguere árĩrã, mʉa sĩriboro core Goãmʉ ĩgʉ opʉ árĩroguere yʉ ñajacʉ̃ ĩarãca, arĩpʉ Jesu.

Jesu ĩgʉ dʉpʉre gohrotoñumi

Mt 17.1-13; Lc 9.28-36

2Eropi seis nʉri pʉhrʉ Jesu Pedrore, Santiagore, ĩgʉ pagʉ magʉre Ñure ʉtãgʉgue ʉmadigʉgue erã dihtare sihu mʉriapʉ. Ʉmarogue erã mʉrijara pʉhrʉ erã ĩhabeoro ĩgʉ dʉpʉre gohrotopʉ. 3Eropiro ĩgʉ suhri gosesiriri suhri õaro boreriñe wayoro. I yeba majarã nome suhri coerã nome ne eropa borerire iimasibeama. 4Mata iribojegue majarã Moise mʉrʉ Elia mʉrʉ sã dehyoañorã. Eropirã Jesu, Elia, Moise mera weretamucʉ̃ ĩañorã erã ʉrerã ĩgʉ buherã. 5-6Eropirã erã bʉrigã güiñorã. Eropa güigʉ dohpa arĩmasibirinijagʉ õpa arĩpʉ Pedro:

—Opʉ, mari ohõ árĩcʉ̃ õadiaa. Ʉhre wihigã iirã. Mʉ ya wihigã, Moise ya wihigã, Elia ya wihigã iirã, arĩpʉ ĩgʉ Jesure.

7Eropiro erã weca erãre imica curu cãhmotayoro. Iri eropa cãhmotacʉ̃ ta imica curu pohecague Goãmʉ ĩgʉ wereniguiri bʉsʉyoro:

—Ihĩ yʉ magʉ yʉ mahigʉ ãhrimi. Peeque ĩgʉre, arĩri bʉsʉro cariyoro.

8Eroparĩcʉ̃ peerã Pedro sã maji ĩarã Moisere, Eliare ĩabiriñorã pare. Jesu dihtare ĩañorã. 9Eropi ʉtãgʉgue erã dijaricʉ̃ Jesu erãre werepʉ:

—Dohparagã yʉre eropa warare gajirãre ne werebiricãque. Yʉhʉ masʉ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ yʉ sĩri masa mʉriara pʉhrʉ irire gajirãre wereque mʉa, arĩ werepʉ Jesu.

10Eropirã erã ĩgʉ dorediro dopa werebiriñorã gajirãre. Eropirã erã, erã basi õpa arĩ serẽpi wereniguiñorã:

—“Yʉhʉ sĩridi masa mʉriara pʉhrʉ,” ĩgʉ arĩgʉ ¿duhpigʉ eropa arĩri ĩgʉ? arĩ wereniguiñorã erã.

11Eropirã Jesure õpa arĩ serẽpiñorã:

—Cristo Goãmʉ beyedigʉ ĩgʉ ariboro core “Eliare arimʉhtaro gahmea,” arĩma masare buherã. ¿Dohpa arĩronore eropa arĩri erã? arĩ serẽpiñorã Jesure ĩgʉ buherã.

12-13Jesu yʉhripʉ:

—Diaye ta ãhraa. Eliare arimʉhtadoremi Goãmʉ árĩpehrerire amumʉhtabure. Ĩgʉ eropa iiborore arĩ gojayura ãhraa Goãmʉ yare gojarapũgue. Yʉ sãre arĩ gojayuñuma. Yʉhʉ masʉ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ bajasuburi ñero tarigʉca. Gajirã yʉre gamebirã yʉre ñero iirãcoma. ¿Iri sãre masiri mʉa? Eropigʉ õpa arĩgʉra mʉare: Elia eratuhami. Ĩgʉ eracʉ̃ erã ĩgʉre erã gamero dopa ñero iima. Iribojegue erã arĩ gojayudiro dopa iima ĩgʉre, arĩpʉ Jesu.

Jesu majigʉre õagʉ iiñumi

Mt 17.14-21; Lc 9.37-43

14Eropi dijari ĩgʉ buherã dujanirã pohrogue eja, bajarã masare ĩapʉ. Ĩgʉ buherãpʉ judio masare buherã mera game dʉyasorã iiñorã. 15Masa Jesure ĩarã árĩpehrerã ĩhamaria wañorã. Eropirã ĩgʉ pohrogue omagã ĩgʉ pohrogue eja, “¿Ahrari?” arĩñorã ĩgʉre. 16“Ahrabʉ,” arĩtuhaja erãre serẽpipʉ:

—¿Ñehenore game wereniguirã iiari mʉa eropa dʉyasorã? arĩ serẽpipʉ ĩgʉ.

17Ĩgʉ serẽpicʉ̃ peegʉ masa watope niguidigʉ werepʉ ĩgʉre:

—Buhegʉ, yʉ magʉre watĩ ñajasũdigʉre mʉre aĩgãrirabʉ. Watĩpʉ ĩgʉre wereniguidorebeami. 18Yʉ magʉre ĩgʉ ñajacʉ̃ yebague mehmereja wahami. Ĩgʉ disirore sumutua, ĩgʉ gʉcʉrire cũridihu bʉha wamʉrami ĩgʉ. Eropigʉ mʉ buherãre watĩre yʉ magʉre ñajadigʉre cóãdorerabʉ. Erã cóã­masibirama, arĩ werepʉ ĩgʉre.

19Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peegʉ õpa arĩpʉ Jesu masare:

—¿Ne yʉre umupeobirigohracãri mʉa? Yoari boje mʉare buherabʉ yʉhʉ. ¿Dipa boje yʉhʉ mʉare yujuro bojebocuri? Ĩgʉre aĩgãrique, arĩpʉ Jesu.

20Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã watĩ ñajasũdigʉre Jesu pohro aĩgãriñorã. Erã Jesu pohro aĩ ejacʉ̃ ta watĩpʉ ĩgʉ majigʉre mehmerejacʉ̃ iipʉ. Ĩgʉ eropiicʉ̃ ĩgʉ yebague mehmereja wapʉ. Tũru, naragã, bʉhacʉ̃ iipʉ. Eropii ĩgʉ disiro sumutua wapʉ. Jesu ĩgʉ pagʉre serẽpipʉ:

21—¿Dipa boje eropa ãhrari ĩgʉ? arĩ serẽpipʉ Jesu majigʉ pagʉre.

—Majigʉgãgue ta ĩgʉ eropa árĩnʉgami, arĩ yʉhripʉ ĩgʉ pagʉpʉ. 22Eropigʉ watĩpʉ ĩgʉre peamegue, diague sãre cóãmʉririmi ĩgʉre wejẽdiagʉ. Eropigʉ mʉhʉ itamumasigʉ mojomoro ĩha itamuque gʉare, arĩpʉ majigʉ pagʉpʉ Jesure.

23Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peegʉ õpa arĩpʉ Jesu ĩgʉre:

—Mʉhʉ yʉre umupeocʉ̃ ĩagʉ Goãmʉ árĩpehrerire iipehocãmasimi mʉ ya árĩburire iigʉ, arĩpʉ Jesu ĩgʉre.

24Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ majigʉ pagʉ õpa arĩ gaguiniguipʉ:

—Mʉre umupeoa yʉhʉ. Yʉ umupeobiricʉ̃ ĩagʉ itamuque yʉre yʉhʉ mʉre umupeoboro dopa, arĩpʉ ĩgʉ.

25Eropiicʉ̃ masa bajarã erã pohro omagãriñorã. Erã gamenerecʉ̃ ĩagʉ Jesu watĩre õpa arĩ turipʉ:

—Mʉhʉ wereniguimasibiricʉ̃ iidigʉ, gamiri bihadigʉ ĩre duhuque. Eropigʉ dipaturi ĩgʉre garibobiricãque, arĩpʉ Jesu.

26Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peegʉ majigʉre ñajadigʉ watĩ gaguinigui, majigʉre yebague mehmereja, tũru naragãcʉ̃ ii duhupʉ ĩgʉre. Ĩgʉ eropiicʉ̃ majigʉpʉ sĩrigʉ dopa wapʉ.

27—Ĩgʉ sĩria wami, arĩñorã masa bajarã.

Erã eropa arĩquerecʉ̃ ta Jesupʉ ĩgʉ mojotore ñeha ĩgʉre tara wahgũ nugupʉ. Ĩgʉ tara wahgũ nugucʉ̃ wahgãnʉgajapʉ ĩgʉpʉ.

28Pʉhrʉ Jesu wihigue ñajajacʉ̃ ĩarã ĩgʉ buherã erã seyaro serẽpiñorã Jesure:

—¿Duhpirã gʉapʉ majigʉre watĩ opagʉre cóãmasibirayuri mʉ pepicʉ̃? arĩ serẽpiñorã erã.

29—Ĩno watĩre cóãdiarã bʉrigã Goãmʉre serẽro gahmea. Eropirã Goãmʉre serẽmorã ba duhuro gahmea mʉare, arĩ yʉhripʉ Jesu erãre.

Dipaturi ta Jesu ĩgʉ sĩriburiñere ĩgʉ masa mʉriaburiñe sãre wereñumi

Mt 17.22-23; Lc 9.43-45

30Eropi erogue árĩnirã waha Galilea yebague eja, tarigãñorã. Irisubu Jesu ĩgʉ buherãre buhegʉ iipʉ. Eropigʉ erã warore gajirã masicʉ̃ gamebiripʉ Jesu. 31Erogue ejagʉ ĩgʉ buherãre buhepʉ. Õpa arĩ buhepʉ:

—Yʉhʉ masʉ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ ãhraa. Masa yʉre ñeha gajirãguere yʉre wiarãcoma. Erã wiara pʉhrʉ yʉre wejẽrãcoma erã. Eropa erã wejẽra pʉhrʉ ʉhrenʉ pʉhrʉ masa mʉriagʉca, arĩpʉ Jesu.

32Ĩgʉ õpa arĩcʉ̃ õaro peebiriñorã. Eropirã güirã ĩgʉre irire serẽpibiriñorã.

Jesu ĩgʉ buherãre erã yagʉ opʉ árĩbure wereñumi

Mt 18.1-5; Lc 9.46-48

33Eropi erã Capernaumgue ejara pʉhrʉ wihigue erã árĩcʉ̃ Jesupʉ serẽpipʉ erãre:

—¿Maguere arirã dohpa arĩ dʉyaso wereniguirã iiari mʉa? arĩ serẽpipʉ erãre.

34Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ erã yʉhribiriñorã. Mague arirã õpa arĩ dʉyaso wereniguiñorã erã basi:

—¿Nihi ãhriri mari árĩpehrerã wecague? arĩ dʉyaso wereniguiñorã erã. Eropirã erã eropa arĩrare Jesure werediabiriñorã. 35Erã eropa yʉhribiricʉ̃ ĩagʉ Jesu doaja ĩgʉ buherãre sihubeo õpa arĩpʉ:

—Árĩpehrerã wecague opʉ árĩdiagʉ árĩpehrerã ojogoro majagʉ árĩro dopa ta erã pohro majagʉ árĩro gahmea mʉare, arĩpʉ Jesu erãre.

36Eropa arĩgʉ majigʉgãre erã watope duhudobopʉ. Duhudobotuha ĩgʉgãre aĩ coã õpa arĩ werepʉ:

37—Yahare iidiarã, ĩgʉgãre bu árĩgʉre gamerã yʉ sãre gahmea mʉa. Mʉa eropiirã yʉre gamerã, yʉre obeodigʉ Goãmʉ sãre gahmea mʉa, arĩpʉ Jesu erãre.

Marire ĩhaturibigʉ árĩgʉ mari mera majagʉ ãhrimi, arĩ wereñumi Jesu

Mt 10.42; Lc 9.49-50

38Ero pʉhrʉ ĩgʉ buhegʉ Ñu õpa arĩpʉ Jesure:

—Buhegʉ, yujugʉ mʉ waĩ mera watẽare cohã wiucʉ̃ gʉa ĩhabʉ. Ĩgʉ mari mera majagʉ ĩgʉ árĩbiricʉ̃ ĩarã, ĩgʉre irire iidorebirimʉrabʉ gʉa, arĩpʉ ĩgʉ.

39Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peegʉ Jesu erãre werepʉ:

—Eropa arĩbita mʉa ĩgʉre. Yujugʉ yʉ waĩ mera deyoro moarire iigʉ, pʉhrʉguere yʉre ñero wereniguimasibeami. 40Marire ĩhaturibigʉ árĩgʉ, ĩgʉ mari mera majagʉ ãhrimi. 41Mʉare diaye ta arãa. Yaharã mʉa árĩcʉ̃ ĩarã gajirã mʉare itamucʉ̃ ĩagʉ Goãmʉ erãre õaro itamugʉcumi. Yuju coaru mera decore mʉare erã tĩacʉ̃ merogã árĩquerecʉ̃, erãre õaro iigʉcumi Goãmʉ erã õaro iira waja, arĩpʉ Jesu.

Ñerire iicʉ̃ gʉhya ãhraa, arĩ buheñumi Jesu

Mt 18.6-9; Lc 17.1-2

42Eropigʉ Jesu majigʉgãre ĩgʉ basi coã aĩ erãre werenemopʉ:

—Ĩgã yʉre umupeogʉgãre weregʉra mʉare: Yujugʉ ĩgã iro dopa árĩgʉre ñerire iidoredigʉ, ĩgʉ ñetariaro tarigʉcumi. Gajigʉre masa ĩgʉre wʉnʉgʉre wʉariye ʉtãye mera dirisiu, wʉariyague ĩgʉre cóãcʉ̃ ñero wabocumi ĩgʉ. Eropigʉ ĩgã dopa árĩgʉre ñerire iidoredigʉpʉ wʉariyague erã cóãdigʉ tauro ñero tarigʉcumi. Ĩgʉ bʉrigã dipuwaja moasũgʉcumi. 43-44Mʉ mojoto mera ñero iigʉ, iri mojotore mʉ tabe cóãbodiro dopa iri ñerire duhuque. Irire duhubigʉ peamegue wagʉca. Eroguere ne peame yaribeaa. Eropirã beca sã ʉ̃jʉquererã ne sĩribeama. Mʉ mojotore mʉ cóãcʉ̃ iri dʉca dihta cohmoboya. Eropigʉ mʉpʉ epasi árĩqueregʉ ta pʉhrʉ Goãmʉ mera árĩgʉca. Mʉ pe mojoto mera árĩgʉre peamegue ĩgʉ cóãcʉ̃ ñetariaro tarigʉca. Eropigʉ iri ñeri iiripʉre duhuque. 45-46Mʉ guburu mera ñero iigʉ mʉhʉ iri guburu sãre mʉ tabe cóãbodiro dopa ta iri ñerire duhuque. Irire duhubigʉ peamegue wagʉca. Eroguere ne peame yaribeaa. Eropirã beca ne sĩribeama. Mʉ guburure mʉ cóãcʉ̃ irisi dihta cohmoboya. Eropigʉ epasi árĩqueregʉ ta pʉhrʉ Goãmʉ mera árĩgʉca. Mʉ pe guburu mera árĩgʉre mʉre peamegue cóãcʉ̃ mʉ ñetariaro tarigʉca. Eropigʉ iri ñeri iiripʉre duhuque. 47-48Mʉ cuiru mera ñero iigʉ irirure mʉ gorawea cóãbodiro dopa ta iri ñerire duhuque. Irire duhubigʉ peamegue wagʉca. Eroguere ne peame yaribeaa. Eropirã beca sã ne sĩribeama. Mʉ cuirure cóãcʉ̃ iriru dihta cohmoboya. Yujupʉ cuiru mariqueregʉ ta pʉhrʉ Goãmʉ mera árĩgʉca. Mʉre pe cuiri mera árĩgʉre peamegue mʉre cóãcʉ̃ mʉ ñetariaro tarigʉca. Eropigʉ iri ñeri iiripʉre duhuque.

49“I yeba árĩrã ñero tarirãca mʉa. Peamegue mari ʉ̃jʉcʉ̃ marire pũriro dopa ta ñero tarirãca mʉa. 50Moa õaro acaa. Moa acabiricʉ̃ ʉsʉriri iimasiya mara. Moa acabiro iri moa ne õabeaa. Iri moa acabiricʉ̃ dohpagohra iimasiya mara. Eropirã moa õaro acaro dopa mʉa sʉarã árĩque. Eropirã gajirã mera õaro mera árĩque.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index