Chwilio ffurf

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒑᓐ 5

ᐁ ᒥᓇᐗᒋᐃᐗᓂᐗᒃ ᒨᓇᐃᐹᓂᒃ

1ᐹᑎᒫ ᐅᒪ ᑮ ᐃᑕᑾᓂᓕᐤ ᐯᔭᒃ ᒎᐗᒃ ᐅ ᒪᑯᔐᐎᓂᐗᐤ; ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑐᑌᐤ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ᙮ 2ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᒫᑲ ᐃᑕᑾᓐ ᓵᑲᐃᑲᓂᔥ ᑭᔑᐙᒃ ᒫᓂᔥᒑᓂᔕᒃ ᐅᑦ ᐃᔥᒀᑌᒥᐙᒃ, ᐦᐃᑉᕉ ᐃᔑᑭᔗᐎᓂᒃ ᐯᑌᔅᑕ ᑳ ᐃᔑᓂᑳᑌᒃ, ᓂᔮᓚᓪ ᐱᔅᑭᑣᔅᑳᐃᑲᓂᔕ ᐁᑯᑕ ᐁ ᐃᑕᑾᑭ᙮ 3ᐱᒋ ᐅᐅ ᑮ ᐱᒥᔑᓋᒃ ᒥᒉᑦ ᐁ ᐋᑯᓯᒋᒃ, ᐁᑳ ᐁ ᐙᐱᒋᒃ, ᐁᑳ ᐁ ᓂᑖᐅᑌᒋᒃ, ᐁ ᓂᐳᐎᓈᑯᓯᒋᒃ, ᐁ ᐯᑖᒋᒃ ᑭᒋ ᐋᑕᑲᒪᐃᑳᑌᓕᒃ ᓂᐱᓕᐤ᙮ 4ᐌᓴ ᐁᓐᒐᓪ ᐋᔅᑲᐤ ᑮ ᐃᑐᑌᐤ ᓵᑲᐃᑲᓂᔑᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐋᑕᑳᒪᐊᒻ ᓂᐱᓕᐤ: ᐊᓇ ᐊᐌᓇ ᒫᑲ ᓃᔥᑕᒻ ᑳ ᐸᑯᐯᑦ ᑳ ᐋᑕᑲᒪᐃᑳᑌᓕᒃ ᓂᐱᓕᐤ, ᑮ ᒥᓇᐙᒋᐋᑲᓂᐎᐤ ᐱᑯ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐋᑯᓯᐎᓂᓕᐤ ᑳ ᐋᔮᑦ᙮ 5ᐊᓐᑕ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑖᐤ ᐯᔭᒃ ᐃᓕᓕᐤ, ᐁ ᑮ ᐋᑯᓯᑦ ᓂᔅᑐᒥᑕᓇᐤ ᔭᓇᓀᐅᔖᑉ ᐱᐴᓋ᙮ 6ᐃᔅᐱ ᒋᓴᔅ ᐎᐋᐸᒫᑦ ᐁ ᐱᒥᔑᓂᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᑫᔅᑭᓕᑕᒃ ᐋᔕᔾ ᑭᓉᔥ ᐁ ᑮ ᐋᑯᓯᓕᒋ, ᐃᑌᐤ ᑭ ᐎ ᒥᓇᐙᒋᐃᑯᓯᓐ ᓈ?

7ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᑯ ᒫᑲ ᑳ ᐋᑯᓯᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ, ᐅᑭᒪᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂᑦ ᐋᔭᐗᐤ ᐊᐌᓇ ᑭᒋ ᑭᑖᓂᑦ ᓵᑲᐃᑲᓂᔑᒃ ᐃᔅᐱ ᐃᐋᑕᑲᒪᐃᑲᑌᒃ ᓂᐱ; ᒫᑲ ᒣᒀᒡ ᐁ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᔮᓐ, ᑯᑕᒃ ᐸᑯᐯᐤ ᐸᒧᔑ ᓂᓚ᙮

8ᒋᓴᔅ ᐃᑌᐤ, ᐗᓂᔥᑳ, ᐅᑎᓇ ᑭ ᓂᐯᐎᓐ, ᐱᒧᑌ ᒫᑲ᙮ 9ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᐊᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᑮ ᒥᓇᐙᒋᐋᑲᓂᐎᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐅᑎᓇᒻ ᐅ ᓂᐯᐎᓐ, ᑮ ᐱᒧᑌᐤ ᒫᑲ: ᐁᐗᒀᓂ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑳᐤ᙮ 10ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᒎᐗᒃ ᐃᑖᒋᒃ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᒥᓇᐙᒋᐋᑲᓂᐎᓕᒋ, ᐊᓄᒡ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑲᐤ: ᓇᒪᐎᓚ ᐅᓚᔓᐌᓕᑖᑾᓐ ᑭᒋ ᐱᒥᐎᑖᔭᓐ ᑭ ᓂᐯᐎᓐ᙮

11ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐤ, ᐊᓇ ᑳ ᒥᓇᐙᒋᒃ, ᐁᐗᑯ ᑳ ᐃᔑᑦ, ᐅᑎᓇ ᑭ ᓂᐯᐎᓐ, ᐱᒧᑌ ᒫᑲ᙮

12ᐁᑯ ᑫᑴᒋᒫᒋᒃ, ᐊᐌᓇ ᐊᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᑳ ᐃᑎᔉ, ᐅᑎᓇ ᑭ ᓂᐁᐎᓐ, ᐱᒧᑌ ᒫᑲ?

13ᐊᓇ ᒫᑲ ᑳ ᒥᓇᐙᒋᐋᑲᓂᐎᑦ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᒻ ᐊᐌᓕᐗ ᐃᐋᐎᓕᒋ: ᐌᓴ ᒋᓴᔅ ᑮ ᑭᑐᑕᐃᑎᓱ, ᐁ ᒫᒪᐎᒥᒉᑎᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ ᐁᑯᑕ ᐁ ᐃᑖᓕᒋ᙮

14ᐹᑎᒫ ᒋᓴᔅ ᒥᔅᑲᐌᐤ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᒫᑎᑲ, ᑮ ᒥᓇᐙᒋᐃᑳᐎᓐ: ᐁᑳᐎᓚ ᒥᓇ ᒪᒋᑐᑖ, ᑫᑳ ᑭ ᑳ ᐅᑎᑎᑯᓐ ᑫᒀᓐ ᐊᐙᓯᑌ ᐁ ᒫᓛᑕᒃ᙮

15ᐊᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᑮ ᑭᑐᑌᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐎᑕᐅᐌᐤ ᒎᐗ ᐁ ᐋᐎᓕᒋ ᒋᓴᓴ ᑳ ᑮ ᒥᓇᐙᒋᐃᑯᑦ᙮ 16ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᒎᐗᒃ ᑮ ᑯᒋ ᒪᒋᑐᑕᐙᒋᒃ ᒋᓴᓴ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐎ ᓂᐸᐁᐗᒃ, ᐁ ᑮ ᑐᑕᒥᓕᒋ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑳᓕᒃ᙮ 17ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐤ, ᓄᑖᐎ ᐯᒋ ᐋᐸᑎᓯᐤ ᐊᓄᒡ ᐃᔅᑯ, ᓂᓚ ᓀᔥᑕ ᓂᑦ ᐋᐸᑎᓯᓐ᙮

18ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᒎᐗᒃ ᐊᐙᓯᑌ ᑮ ᐎ ᓂᐸᐁᐗᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᐱᑯ ᐁ ᑮ ᐱᑯᐱᑕᒥᓕᒋ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑳᓕᒃ, ᐊᓯᒋ ᒫᑲ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᓄᑖᐎ ᐁ ᑮ ᐎᑗᓕᒋ, ᐁ ᑭᒋᒪᓂᑐᑳᓱᓕᒋ᙮

ᐁ ᐃᔑ ᑲᔥᑭᐅᑦ ᐅᑯᓯᓯᒫᐤ

19ᐁᑯ ᓀᔥᑴᐗᔑᐋᑦ ᒋᓴᔅ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑖᐺ, ᑖᐺ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᐅᑯᓯᓯᒫᐤ ᐁ ᐯᔭᑯᑦ ᓇᒪᐎᓚ ᑫᒀᓕᐤ ᑲᑕ ᑮ ᑐᑕᒻ, ᐱᑯ ᑫᒀᓕᐤ ᐁ ᐙᐸᒫᑦ ᐅᑖᐎᒫᐗ ᐁ ᑐᑕᒥᓕᒋ, ᐅᐅ ᓀᔥᑕ ᑐᑕᒻ ᐅᑯᓯᓯᒫᐤ᙮ 20ᐌᓴ ᐅᑖᐎᒪᐤ ᓵᑭᐁᐤ ᐅᑯᓯᓯᒫᐗ, ᓀᔥᑕ ᐙᐸᑎᓓᐤ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᐎᓚ ᑫᒋᐙᒃ ᑳ ᑐᑕᒃ: ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᐙᐸᑎᓓᐤ ᐊᐙᓯᑌ ᑭᒋ ᑫᒀᓇ ᐃᔥᐱᔥ ᐅᐅ, ᑭᒋ ᐅᒋ ᒫᒪᔅᑲᑕᒣᒃ᙮ 21ᐌᓴ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐅᑖᐎᒫᐤ ᐁ ᐃᔑ ᐗᓂᔥᑳᓈᑦ ᑳ ᓂᐱᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐋᐱᓯᐋᑦ: ᐁᑯ ᓀᔥᑕ ᐅᑯᓯᓯᒪᐤ ᐁ ᐃᔑ ᐋᐱᓯᐋᑦ ᐊᓂᐃ ᐙᑐᑕᐙᑦ᙮ 22ᐌᓴ ᐅᑖᐎᒪᐤ ᓇᒪᐎᓚ ᑎᐹᔅᑯᓀᐤ ᐊᐌᓕᐗ, ᒫᑲ ᑮ ᐸᑭᑎᓇᒪᐌᐤ ᐅᑯᓯᓯᒫᐗ ᒥᓯᐌ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᐎᓂᓕᐤ: 23ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑭᒋ ᑭᔅᑌᓕᒫᒋᒃ ᐅᑯᓯᓯᒪᐗ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᐃᔑ ᑭᔅᑌᓕᒫᒋᒃ ᐅᑖᐎᒫᐗ᙮ ᐊᓇ ᐁᑳ ᑳ ᑭᔅᑌᓕᒫᑦ ᐅᑯᓯᓯᒫᐗ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭᔅᑌᓕᒣᐤ ᐅᑖᐎᒪᐗ ᑳ ᑮ ᐯᒋᑎᔕᐙᓕᒋ᙮

24ᑖᐺ, ᑖᐺ, ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᐊᓇ ᑳ ᓇᑐᑕᒃ ᓂᑦ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑖᐺᔦᓕᒫᑦ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᐯᒋᑎᔕᐅᓕᒋ, ᐋᔭᐤ ᑳᑭᑫ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᓕᐤ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᐅᑎᑎᑯ ᓂᔑᐗᓈᒋᒥᑯᓯᐎᓂᓕᐤ; ᒫᑲ ᑮ ᒥᔮᔥᑲᒻ ᓂᐱᐎᓂᓕᐤ ᐁ ᐅᑎᑕᒃ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᓕᐤ᙮ 25ᑖᐺ, ᑖᐺ, ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᐹᐸᓕᐤ ᑎᐹᔨᑲᓐ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ, ᐋᔕᔾ ᒫᑲ ᐊᓄᒡ, ᐃᔅᐱ ᐅᓂᐱᐗᒃ ᑫ ᐯᑕᒸᒋᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑯᓯᓴ ᐅ ᐯᑖᑯᓯᐎᓂᓕᐤ: ᓀᔥᑕ ᒫᑲ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐯᑕᑭᒃ ᑲᑕ ᐱᒫᑎᓯᐗᒃ᙮ 26ᐌᓴ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐅᑖᐎᒪᐤ ᐁ ᐃᔑ ᐱᒋᔅᑳᑯᑦ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᓕᐤ; ᐁᑯ ᑳ ᐃᔑ ᒥᓛᑦ ᐅᑯᓯᓯᒫᐗ ᑭᒋ ᐱᑭᔅᑳᑯᓕᒋ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᓕᐤ; 27ᑮ ᒥᓓᐤ ᒫᑲ ᑎᐯᓕᒋᑫᐎᓂᓕᐤ ᑭᒋ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᓕᒋ ᓀᔥᑕ, ᐁ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓂᐎᓕᒋ᙮ 28ᐁᑳᐎᓚ ᒫᒪᔅᑳᑕᒧᒃ ᐅᒪ: ᐌᓴ ᐹᐸᓕᐤ ᑎᐹᔨᑲᓐ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ ᐃᔅᐱ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᑭ ᓕᑾᐊᔅᑳᓂᒃ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ ᑫ ᐯᑕᒸᒋᒃ ᐅ ᐯᑖᑯᓯᐎᓂᓕᐤ, 29ᓀᔥᑕ ᑫ ᐯᒋ ᐗᓚᐎᒋᒃ; ᐊᓂᑭ ᑳ ᑮ ᒥᓗᑐᑕᑭᒃ ᑲᑕ ᐗᓂᔥᑳᐗᒃ ᑭᒋ ᐋᔮᒋᒃ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᓕᐤ; ᐊᓂᑭ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᒪᒋᑐᑕᑭᒃ ᑲᑕ ᐗᓂᔥᑲᐗᒃ ᑭᒋ ᐋᔮᒋᒃ ᓂᔑᐗᓈᒋᒥᑯᓯᐎᓂᓕᐤ᙮

ᑎᐹᒋᒣᐗᒃ ᒋᓴᓴ

30ᓂᓚ ᑫᒋᐙᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᑫᒀᓐ ᓂ ᑮ ᑐᑌᓐ: ᐁ ᐃᔑ ᐯᑕᒫᓐ ᓂᑦ ᐃᔑ ᑎᐹᔅᑯᓂᑳᓐ: ᓂ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᐎᓐ ᒫᑲ ᑳᔨᔅᑾᓐ: ᐁᑳ ᐁ ᐎ ᑐᑕᒫᓐ ᓂᓚ ᑎᐱᓚᐌ ᓃᑦ ᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓐ, ᒫᑲ ᐅᑦ ᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓐ ᐅᑖᐎᒪᐤ ᑳ ᑮ ᐯᒋᑎᔕᐅᑦ᙮

31ᑮᔥᐱᓐ ᑌᐹᒋᒥᑎᓱᐙᓂ, ᓂ ᑎᐸᒋᒧᐎᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᑖᐺᒪᑲᓐ᙮ 32ᑯᑕᒃ ᐃᑖᐤ ᑳ ᑎᐹᒋᒥᑦ; ᓂ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ ᒫᑲ ᐁ ᑖᐺᒪᑲᓂᓕᒃ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓕᐤ ᑳ ᐃᑖᒋᒥᑦ᙮ 33ᑭ ᑮ ᐃᑎᔕᐅᐙᓇᐗᐤ ᑭᒋ ᑲᑴᒋᒣᒃ ᒑᓐ; ᑮ ᑎᐹᑐᑕᒻ ᒫᑲ ᑖᐺᐎᓂᓕᐤ᙮ 34ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᓂᑦ ᐅᑎᓀᓐ ᑎᐹᒋᒧᐎᓐ ᐃᓕᓕᒃ ᐅᒋ: ᒫᑲ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᓂᑦ ᐃᑣᓐ ᑭᒋ ᐱᒫᒋᐃᑲᐎᔦᒃ᙮ 35ᐎᓚ ᑮ ᐙᔅᑌᐎᓂᐎᐤ ᐁ ᓴᔅᑭᓱᑦ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐙᓯᓱᑦ: ᓀᔥᑕ ᑭ ᑮ ᓵᐯᓕᑌᓇᐗᐤ ᐎᓕᐱᔉ ᑭᒋ ᒥᓚᐙᑕᒣᒃ ᐅ ᐙᔅᑌᐎᓂᒃ᙮ 36ᒫᑲ ᓂᑦ ᐋᔮᓐ ᑎᐹᒋᒧᐎᓐ ᐊᐙᓯᑌ ᐁ ᑭᔅᑌᓕᑖᑾᒃ ᐃᔥᐱᔥ ᒑᓐ ᐅ ᑎᐹᒋᒧᐎᓐ: ᐌᓴ ᐊᓂᐃ ᐋᔨᑎᐎᓇ ᐅᑖᐎᒪᐤ ᑳ ᑮ ᒥᓕᑦ ᑭᒋ ᑭᔑᑖᐗᒃ, ᐁᐗᒀᓂᐃ ᐋᔨᑎᐎᓇ ᑳ ᐃᑐᑕᒫᓐ, ᓂ ᑎᐹᒋᒥᑯᓐ, ᐁ ᑮ ᐯᒋᑎᔓᐅᑦ ᐅᑖᐎᒪᐤ᙮ 37ᓀᔥᑕ ᐅᑖᐎᒪᐤ ᑫᒋᐙᒃ ᑳ ᑮ ᐯᒋᑎᔕᐅᑦ, ᓂ ᑮ ᑎᐹᑭᒥᒃ᙮ ᓇᒪᐎᔅᑳᑦ ᑭ ᐅᒋ ᐯᑕᒸᓇᐗᐤ ᐅ ᐯᑖᑯᓯᐎᓐ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᑭ ᐅᒋ ᐙᐸᑕᒸᓇᐗᐤ ᐅᑦ ᐃᔑᓈᑯᓯᐎᓐ᙮ 38ᓇᒪᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐱᒋᔅᑳᑯᐙᓇᐗᐤ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓐ: ᐌᓴ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᐯᒋᑎᔕᐙᑦ, ᐁᐗᑯ ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᑖᐺᑕᐙᐗᐤ᙮ 39ᓈᓇᑕᐙᐸᑕᒧᒃ ᑭᒋ ᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓇ; ᐌᓴ ᐁᑯᑕ ᑭᑦ ᐃᑌᓕᑌᓇᐗᐤ ᐁ ᐋᔮᔦᒃ ᑳᑭᑫ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ: ᐅᐅ ᓀᔥᑕ ᐁᐗᒀᓂᐃ ᑳ ᑎᐹᒋᒥᑯᔮᓐ᙮ 40ᓇᒪᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᑭ ᐎ ᐯᒋ ᓈᔑᓇᐗᐤ, ᑭᒋ ᐋᔭᔦᒃ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ᙮

41ᓇᒪᐎᓚ ᓂᑦ ᐅᑎᓀᓐ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓐ ᐃᓕᓖᒃ ᐅᒋ᙮ 42ᒫᑲ ᑭ ᑭᔅᑫᓕᒥᑎᓇᐗᐤ ᐁᑳ ᐁ ᐱᒋᔅᑳᑯᐌᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᓵᑭᐃᐌᐎᓐ᙮ 43ᓂ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑖᓐ ᓄᑖᐎ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑭ ᐱᔑᑭᐃᓇᐗᐤ: ᑮᔥᐱᓐ ᑯᑕᒃ ᐊᐌᓇ ᑫ ᑕᑯᔑᓄᑴ ᐎᓚ ᑎᐱᓚᐌ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᒃ, ᐁᐗᑯ ᑫ ᐱᔑᒋᐁᒃ᙮ 44ᑖᓐᑌ ᑫ ᑮ ᐅᒋ ᑖᐺᑕᒣᒃ, ᑭᓚᐗᐤ ᑳ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᐃᑐᔦᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᑳ ᓈᓇᑕᐙᐸᑕᒣᒃ ᐊᓂᒪ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐᒃ ᐱᑯ ᑳ ᐅᒋᒪᑲᒃ? 45ᐁᑳᐎᓚ ᐃᑌᓕᑕᒧᒃ ᓂᓚ ᑭᒋ ᒫᒥᔑᒥᑖᑾᒃ ᐁ ᑎᐹᒋᒧᔅᑕᐗᒃ ᐅᑖᐎᒪᐤ: ᐃᑖᐤ ᐊᐌᓇ ᑳ ᒫᒥᔑᒥᑖᒃ, ᒧᓯᔅ ᐅᑎ ᑳ ᒪᒥᔑᑐᑕᐌᒃ᙮ 46ᐌᓴ ᑮᔥᐱᓐ ᑮ ᑖᐺᑕᐌᑯᐸᓀ ᒧᓯᔅ, ᓂᓚ ᓀᔥᑕ ᑭ ᑳ ᑭ ᑖᐺᑕᐎᑕᐗᐤ: ᐌᓴ ᓂ ᑮ ᐋᓕᒧᒥᒃ ᐁ ᒪᓯᓇᐃᑫᑦ᙮ 47ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᑎᐋᐺᑕᒬᑴ ᐅ ᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓇ, ᑖᓐᑌ ᑫ ᑮ ᐅᒋ ᑖᐺᑕᒣᒃ ᓂᑦ ᐊᔭᒥᐎᓇ?