Chwilio ffurf

2 Corintios 9

1-2Man Corinto maewan Acaya mai pakea anuabun ua badi betsatian nuitapaibu Jerusalén anuabu matun inankuian man jabun inankatsis ikai ninkatan dasibi Macedonia mai pakea anu manixun ikunwainbu man akai kaka ninkatan midimabun jabunadi bumakatsi idiaibuwen taexun matukidi kenwankin nuitapaibu man medabewati shinaniken en ana jaskakidi chanikin matu kenexunamaki. 3-4Jakia en matukidi kenwanbiamis dasibi matun pei man ichawaxun adudiamaken Macedonia anuabu ebe bukin man jaska adiama dama tapin keskakin jatu uinmai janis akin jau matu dakewakin eadi dakewakin chakabuwayamaxanunbun, iwanan, matu medabewakin nukunabu dabe inun besti matu anu bebunkidi en jatu nichiaiin. 5Jaskaken jaska matun pei man bebunkidi inankuinkatsi man yubayama keska wakin man jabun inandiamatun nuiama man inankin keyukanwen, matun yaushi jatu uinmamadan. Jawada man inantidu jawaida man inanunbun matu anu nukunabu dabe inun besti jabun matu medabewaibununbun dasibi bebunkidi jatun bedubi man pewakin keyununbun en jatu nichiaiin.

Jawa yaushiama jatun inankuin jau inanxanunbun jancha pewen jatu yuinikiaki, na janchadan

6Janua jaska junin eskadabes mibainmatun yunu ewai kaniai eskadabes tsekamis inun, junin midima mibainma jawen yunu ewai kaniai akunjaida tsekamisdan, jaska keska shinankanwen. 7Jaskaken yaushiama jatu medabewakin nukun jawada benimayabi nun jatu inanyan Diosun bechipaimiswen taexun tsuan matu yunuamabia bestibu jaska man yubaima keska jatu medabewai yaushibetanan inun sinatabetanan inain shinanma jawada man paxkakatsi ikai jatu inankuinxankanwen. 8Ja inun, medabewakin jamapai betsa betsapa yuda betsabu axunkin matun jawada paxkaxun man jatu medabewaya Diosun matu duawakin akunjaida pawamakin matuna binumakin inankin matu axuntiduwen man duanametidubuki. 9Diosun jaska shinanmiskidi Davidin keneni matu yuinun ninkakanwen.

“Chikishama dayabiamis dasibi jayamaken

Diosun jawen pepa keyuismawen

jatu duawakubainmiski”,

aniki. 10Jaska keska Diosun nuikipabu jatun jawada inanmistun matudi matuna inanmisken yaushiama paxkaxun man jatu inainbu ana akunjaida matu inankin binumakin Diosun matu medabewamakubainxanikiki. 11Jaska inun, Diosun ichapa matu inanmisken paxkaxun matundi yuda betsabu man inainbu nun matu jaska yusinmiswen taexun yuda ichapabun Dios kenwanxankanikiki. 12-13Jawada Diosun matu amakatsi ikai chibankin Cristo ma ikunwainwen jawen kakapewen matu betsa wa yuda betsabu xabakabi medabewakin man jatu uinmaxanaii. Ja inun, na man jatu medabewaxanai nukun betsabu Jerusalén anua jawa jayabumaken nun jatu buxuan bitan benimakin Dios kenjaidawaxankanikiki, matun pepawen taexunan. 14Ja inun, jaska bestiwama jaska duajaidawakin matuwen Diosun jatu medabewai jabun unankin matu bechipaikin Dios matu yukaxunkubainxankanikiki. 15Jaska waxun nukun janchawen nun Dios pepawakin keyutidumaki. Jaska Diosun binumakin nuku dasibi duajaidawakin jawen inankuinwen Diosun jawen bake nuku mawamaxuniwen jawenabu nuku waiwen taexun Dios kenjaidawakubainankanwen.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index