Chwilio ffurf

Ja̰ 17:1

Jəju əl ta kɨ Luwə mbata ləne wa nɨm, mbata lə njé ndo je ləne nɨm

1Go ta tɨ kɨ Jəju əl kɨn ɓa, un kəmne kɨ taa dɔra̰ tɨ, nɨngə əl ə nə: «Bai, ndɔ re nga. Ɨtɔjɨ tɔɓa ləm, mi NGoni kɨ taga adɨ dɨje gəri, kadɨ tə mi NGoni, m-tɔjɨ tɔɓa ləi kɨ taga madɨ dɨje gəri tɔ.