Chwilio ffurf

يُوحَنَّا 2

الْفَصْلْ التَّانِي

الْعَرْسْ فْقَانَا اللِّي فْالْجَلِيلْ وْالْمُعْجِزَة اللِّي دَارْ يَسُوعْ

1وْفْالنّْهَارْ التَّالْتْ، كَانْ وَاحْدْ الْعَرْسْ فْقَانَا اللِّي فْالْجَلِيلْ، وْكَانْتْ أُمّْ يَسُوعْ تْمَّ. 2وْكَانْ يَسُوعْ وْتْلَامْدُه حْتَّى هُمَ مْعْرُوضِينْ لْلْعَرْسْ. 3وْمْلِّي تّْسَالَا الْخْمَرْ لْمَّالِينْ الْعَرْسْ، ݣَالْتْ لِيهْ مُّه: «رَاهْ تّْسَالَا لِيهُمْ الْخْمَرْ!». 4وْهُوَ يْݣُولْ لِيهَا يَسُوعْ: «آشْ بِينِي وْبِينْكْ آ هَادْ الْمْرَاة؟ رَاهْ سَاعْتِي مَازَالْ مَا جَاتْ». 5وْݣَالْتْ مُّه لْلْخْدَّامَا: «اللِّي ݣَالْ لِيكُمْ عْلِيهْ، دِيرُوهْ!». 6وْكَانُو تْمَّ سْتَّة دْيَالْ الْخْوَابِي مْصَايْبِينْ مْنْ الْحْجَرْ، كَيْسْتَعْمْلُوهُمْ لِيهُودْ بَاشْ يْتّْنْقَّاوْ، وْكَانْتْ كُلّْ خَابْيَة كَتْهَزّْ تْقْرِيبًا مَا بِينْ تْمَانِينْ حْتَّى لْمْيَة وْعْشْرِينْ يْتْرُو. 7وْݣَالْ لِيهُمْ يَسُوعْ: «عَمّْرُو الْخْوَابِي بْالْمَا!»، وْهُمَ يْعَمّْرُوهُمْ حْتَّى لْلْفُمّْ. 8وْمْنْ بَعْدْ ݣَالْ لِيهُمْ: «دَابَا، خْوِيوْ وْعْطِيوْ لْلِّي مْكَلّْفْ بْالْعَرْسْ». وْعْطَاوْهْ. 9وْمْلِّي دَاقْ الْمَا اللِّي وْلَّى خْمَرْ، مَا عْرَفْشْ مْنِينْ جَا هَادْ الْخْمَرْ، وَلَكِنْ الْخْدَّامَا اللِّي فَرّْقُو مْنُّه كَانُو عَارْفِينْ. وْعَيّْطْ اللِّي مْكَلّْفْ بْالْعَرْسْ عْلَى الْعْرِيسْ، 10وْݣَالْ لِيهْ: «ݣَاعْ النَّاسْ كَيْعْطِيوْ الْخْمَرْ الْمْخَيّْرْ فْاللّْوّْلْ، وْمْلِّي كَيْسَكْرُو الضّْيَافْ كَيْعْطِيوْهُمْ الْخْمَرْ الرّْخِيصْ، أَمَّا نْتَ رَاكْ خَلِّيتِي الْخْمَرْ الْمْزْيَانْ حْتَّى لْدَابَا!». 11هَادِي هِيَ الْعَلَامَة اللّْوّْلَى اللِّي دَارْهَا يَسُوعْ فْقَانَا اللِّي فْالْجَلِيلْ، وْبَيّْنْ الْعَزّْ دْيَالُه وْآمْنُو بِيهْ تْلَامْدُه. 12وْمْنْ بَعْدْ هَادْشِّي نْزَلْ لْكَفْرْنَاحُومْ، هُوَ وْمُّه وْخُوتُه وْتْلَامْدُه، وْبْقَاوْ تْمَّ شِي يَّامَاتْ قْلَالْ.*

يَسُوعْ كَيْجَرِّي عْلَى الْبْيَّاعَا وْالشّْرَّايَا مْنْ بِيتْ اللَّهْ

13وْكَانْ عِيدْ الْفِصْحْ دْيَالْ لِيهُودْ قْرِيبْ، وْطْلَعْ يَسُوعْ لْأُورْشَلِيمْ. 14وْلْقَا فْبِيتْ اللَّهْ الْبْيَّاعَا دْ الْبْݣَرْ وْالْغْنَمْ وْالْحْمَامْ، وْاللِّي كَيْصَرّْفُو الْفْلُوسْ ݣَالْسِينْ. 15وْهُوَ يْصَايْبْ مْصْوِيطَة مْنْ الْحْبَالْ وْجْرَّى عْلِيهُمْ كُلّْهُمْ مْنْ بِيتْ اللَّهْ مْعَ الْغْنَمْ وْالْبْݣَرْ دْيَالْهُمْ، وْشَتّْتْ الدّْرَاهْمْ دْيَالْ اللِّي كَيْصَرّْفُو الْفْلُوسْ وْقْلَبْ طْبَالِيهُمْ. 16وْݣَالْ لْلْبِيَّاعَا دْ الْحْمَامْ: «خَرّْجُو هَادْشِّي مْنْ هْنَا، مَا تْرَدُّوشْ دَارْ بَّا دَارْ لْلْبِيعْ وْالشّْرَا!». 17وْتّْفَكّْرُو تْلَامْدُه بْلِّي مْكْتُوبْ فْكْتَابْ اللَّهْ: «الْغِيرَة عْلَى دَارْكْ غَادِي تَاكْلْنِي». 18وْسْوّْلُوهْ لِيهُودْ: «آشْ مْنْ عَلَامَة غَتْدِيرْ بَاشْ تْوَرِّينَا بْلِّي عَنْدْكْ الْحَقّْ تْدِيرْ هَادْشِّي؟». 19وْجَاوْبْهُمْ يَسُوعْ وْݣَالْ: «رَيّْبُو هَادْ بِيتْ اللَّهْ، وْفْتْلْتْ يَّامْ أَنَا غَنْبْنِيهْ».* 20وْهُمَ يْݣُولُو لِيهْ لِيهُودْ: «هَادْ بِيتْ اللَّهْ تّْبْنَى فْسْتَّة وْرْبْعِينْ عَامْ، وْنْتَ فْتْلْتْ يَّامْ غَتْعَاوْدْ تْبْنِيهْ؟». 21وَلَكِنْ يَسُوعْ كَانْ كَيْقْصَدْ بْلِّي بِيتْ اللَّهْ هُوَ الدَّاتْ دْيَالُه. 22وْمْلِّي تّْبْعَتْ مْنْ الْمُوتْ، تّْفَكّْرُو تْلَامْدُه بْلِّي ݣَالْ هَادْشِّي، وْآمْنُو بْكْتَابْ اللَّهْ وْالْكْلَامْ اللِّي ݣَالُه يَسُوعْ.

23وْمْلِّي كَانْ يَسُوعْ فْأُورْشَلِيمْ فْعِيدْ الْفِصْحْ، آمْنُو بْزَّافْ دْ النَّاسْ بْالْإِسْمْ دْيَالُه حِيتْ شَافُو الْعَلَامَاتْ اللِّي دَارْ. 24وَلَكِنْ يَسُوعْ مَا كَانْشْ كَيْتِيقْ فِيهُمْ، عْلَاحْقَّاشْ كَانْ كَيْعْرَفْ النَّاسْ كُلّْهُمْ. 25وْمَا كَانْشْ مْحْتَاجْ لْشِي وَاحْدْ يْشْهَدْ لِيهْ عْلَى بْنَادْمْ، حِيتْ كَانْ كَيْعْرَفْ أَشْنُو كَايْنْ فْقَلْبْ بْنَادْمْ.

الإنجيل بالدراجة المغربية

© 2012 دار الكتاب المقدس بالمغرب. جميع الحقوق محفوظة

© 2012 Morocco Bible Society. All rights reserved

More Info | Version Index