Chwilio ffurf

Maka 9

1Motong la Yesu iwete pang di mulu nen, “Awete pang moolmool nen, di tooltool kapala yo nookoot taye di takododo ni nga, ngan ole timmata tiao inbe tikamata dada yo Maro be matan kala di tooltool ki ye i, in ipa ye gurana ki ole pombe mallangana.”

Yesu Tinini Ipalele

(Matiu 17:1-13; Luka 9:28-36)

2Tiyepe le nga ke limi be atu iman a ila, motong la Yesu ikaua Pita iye Yemis inbe Yowan a iye di tipa a tilo pang kawal yo kutono lo ete yege i, be lo di leu tiyepe nango. Tilo, motong la di galiunu tikamata tina yo tinini idik le san mulu nga. 3Inbe sousoungu le wam ki nga ikoko le pilik pilikbe nga. Ngan di tooltool yo ke tana i nga, ngan sa ke be ingas so ki le ikoko nen tiap yege. 4Motong la di galiunu tina yo tol nga, ngan tikamata Ilia iye Mose yo pombe a tiye Yesu tiwetewete nga.

5Le nga Pita iwete pang Yesu nen, “Pannoongoo, nga dook mata ke be idi nga tayepe nanga. Le kumalum pam, a be nen ngan amre badabada tol; atu pong, san pang Mose, inbe san pang Ilia.” 6Ngan Pita isere betanga yo be iweta i, ngan la le iwete sokorai nen nga, yesoo iye di diene ngan titattadai welewele.

7Motong la eng tene atu isi le si rur ki iloko la podi, inbe tool atu kalngana pombe eng tene tani lono in iwete nen. Iyei ne, “Tool in au Natuk yo lok panga mai san i. Le kalongo betanga ki yo be iwete pang nga!”

8Ngan tool tani kalangana iwete nen a imot, le palbe leu inbe Yesu di galiunu tina be matadi sarai, ngan tikamata touo tool siap. Bong Yesu ya taleu la iye di tiyepe i.

9Motong la ye kene yo iye di galiunu tipa ke kawal a be timulu a tidu ye in nga, ngan iwete betanga medana pang di be kin tigasagasa pang tool sa ye so yo tikamata, ngan be. Bong be iken ye di leu le ilo ye lal yo be Tool Moolmool ke Maro iyege ni ke matenge a imadit mulu ye i. 10Le nga di galiunu tina ngan tilongo koonoo a titoo betanga ki le so tina ngan iken ye di leu. Inbe nga di tapdi tiwetewete a tiyei ne, “Oo, betanga yo iwete be ole iyege ni ke matenge a imadit mulu ye i, in punu belei?”

11Motong la titoru nen, “Nga yelei a di pannoongoo ke ger ke Maro tiwete be Ilia ole imuku a isi, lo ngan be Mesaia+ itoo nga?”

12Ngan Yesu iraua betanga kidi nen, “Betanga in moolmool. Ilia ole imuku a isi be si ikarata so le imot yo iken dook tiap nga, le iken dook mata. Bong ole yelei ye betanga yo tiwodo mukot lo ye Rau ke Maro nga? Ngan betanga tina ngan nen, be Tool Moolmool ke Maro ole isolo masngana mai san, inbe di tooltool ole tiwala muridi panga. 13Bong be awete pang nen, Ilia tani in isi oo. Inbe dada dook tiap le imot yo di tooltool lodi be tiyei panga nga, ngan tiyei panga moolmool, dawa ben betanga tina yo tiwodo ye a iken ye Rau ke Maro nga.”

Yesu Inganga So Sadi Ye Tool Kase Atu

(Matiu 17:14-21; Luka 9:37-43)

14Ye kene yo Yesu iye di galiunu tol tina ngan tipa le du pombe pang ye di galiunu kapala nga, ngan tikamata di tooltool malala mai yo tigaua a tigaliu di nga. Inbe di pannoongoo ke ger ke Maro pattu ngan tiye di tiparsu ye betanga. 15Ngan yeisa be di tooltool malala mai tina ngan tikamata Yesu, ngan le titakrai welewele inbe palbe leu be tidada a tila le la tiwete lo ponana kidi panga. 16Motong la Yesu itor di galiunu tina nen, “Ai, soo so kaye di tooltool ngan kaparsu ye i?”

17Ngan tool atu yo iyepe kataunu ye di tooltool malala mai tina i, in imadit a iraua betanga ki nen, “Atoo, Pannoongoo, au i akaua natuk la aman pang yong nga, yesoo so sadi idiwidiwoo a iyeii le koon kis le ke be iwetewete tiap. 18Kanakana ngan kumata be so sadi tani in imadit ye nga, ngan ole ikatte du tana a isodangadanga a ngoon sian du, inbe ikanen dongana a iparrasa. Ngan la aman be man ator di galium nga be tinganga so sadi ye, bong ngan ke be tiloni tiap.”

19Motong la Yesu iyei ne, “Ona tiap! Ang di tooltool yo nookoot kayepe nga, ngan katara lomim le imede ye Maro tiap. Nga ole ke pi mulu be nen ngan ayang tayepe, inbe awete a kayei dada yo nen ngan mulu ye nga? Oo, kakaua kase in a iman yau.”

20Motong la tikaua kase tani a ila pang ye nga. Bong yeisa be so sadi tani in ikamata Yesu, ngan le pattu leu be idiwidiwi kase tani a ikatte du tana du itangarur a itapulpul, inbe ngoon sian du ye koonoo.

21Motong la Yesu itoro kase tani in tamana nen, “Ngan iyei nen ye taudu pi koot?”

Le nga tamana iraua betanga ki nen, “So i pombe panga ye kene yo ya kene kase go nga. 22Inbe ye kene kapala be so sadi tani in imadit ye nga, ngan ole ikatte lo ei lono, too ran lono, inbe ikapye be iraumate a imata. Bong kumata le kukanamai ong ke be kuyei so nen nga, ngan lom pam a kulonam.”

23Motong la Yesu iyei ne, “Nga yelei a kuwete pau, be kumata le akanamai au ke be ayei so nen, ngan ayei nga? Awete pong nen, kumata tool be itara lono medana nga, ngan so sa yo be imoo pang Maro be iloni ye, ngan tiap.”

24Le nga pattu leu be kase tani in tamana koonoo le mai. Iyei ne, “Au i atara lok medana, bong lo medana kiau i mai mata tiap. Le lok be kulonau a atara lok le imede moolmool.”

25Ye kene tani in Yesu ikamata di tooltool malala mai tina ngan timadit be tidada a tila pang ye di nga, le nga ipasak pang so sadi tani. Iyei ne, “Ong so sadi yo kuyeie kase i a koonoo le talngana kisis i, in awete le kook mede ye betanga pong be kupas a kuyege le kumulukala mulu be.”

26Motong la so sadi tani in isulu paue a ikatte kase tani le idu tana a itangarur welewele, inbe ipas a ila. Ngan ipas a ila inbe kase tani in sila iken le tau pulesingi ye dawa ben tool imata nga. Le nga di tooltool malala mai tina ngan tikamata le tiyei ne, “Ona, o imata oo.”

27Bong ngan Yesu itoko baene inbe ipamaditi le lo ikodo. 28Motong la imulu a ila le ilo rumu lono, le lo iye di galiunu leu tiyepe. Motong la titoru nen, “Ai, nga yelei a le be amnganga so sadi ni, ngan le ikoo ye tiap nga?”

29Ngan Yesu iyei ne, “So sadi yo nen nga, ngan ole tanganga di ye dada ke pataraungu leu.”

30Motong la Yesu iye di galiunu tiyege malala tani, inbe tipa so le tila Galili. Ngan lono be di tooltool sa lodi galanga ye ni yo be la tiyepe ye in tiap, 31yesoo lono be di leu tiyepe inbe ipatomonai di. Nen le iwete pang di nen, “Ole titara Tool Moolmool ke Maro la di tooltool baedi, a be nen ngan tiraumate a imata. Ngan ole iken ye ke ru, lo ngan be ye ke tol ki, ngan ole imadit mulu ye ni ke matenge.” 32Ngan di galiunu tina ngan tilongo patomonaingi ki, ngan lodi galanga ye betanga ki yo iwete ngan punu tiap. Bong titattadai be titoru, a be nen ngan iwete nin pang di nga.

Yesu Di Galiunu Tiparsu Ye Sei Be Ole Iyei Kuto Mai Pang Di I

(Matiu 18:1-5; Luka 9:46-48)

33Yesu iye di galiunu tipa a la pombe malala mai Kapenam, le nga tilo rumu lono. Motong la itor di galiunu tina nen, “Ai, soo so tapa dada a taman ngan kaweteweta a kaparsu ye i?” 34Bong di galiunu tina ngan tiwetewete tiap, sila tikodo be tipalongo leu, yesoo timan dada ngan tiwetewete a tiparsu ye sei tool be iyei kuto mai a imuku pang di i. 35Motong la Yesu du iwur, inbe ikiu di galiunu tina yo sangaul be ru nga, ngan a timan pang ye man iwete pang di. Iyei ne, “Sei tool yo lono be ene mai le imuku pang di diene i, in ole ya taunu irautoo ene le idu lopo, inbe iyei ben kapraingi a ilon di tooltool nga le imot.”

36Motong la ikaua kase mai tiap atu man ipatokode lo ikodo kataunu kidi. Motong la iwookoo, inbe iwete pang di galiunu nen, 37“Kumata sei tool be lon tutau le ikaua kase mai tiap yo nen i a iloni nga, ngan ya in ikau au a ilonau lapau. Inbe kumata sei tool be ikau au a ilonau nga, ngan ya in ilonau leu tiap, bong ilono Tamak yo iwangau a asi i, in lapau.”

Tool Yo Iyei Koi Paidi Tiap I, In Ben Tool Kiidi

(Luka 9:49-50)

38Motong la Yowan iwete pang Yesu nen, “Pannoongoo, am nga amkamata tool atu ipootoo em, inbe inganga di so sadi ye. Le amwete panga a amlele, yesoo ya in iyepe ye budanga kiidi tiap.”

39Bong ngan Yesu iwete pang di nen, “Tiap, kin kalele be! Kumata tool atu be iyei mos ye gurana ke au ek nga, ngan ke be palbe leu be iportak a igarungau ye betanga dook tiap, ngan tiap. 40Yesoo, tool yo iyei koi paidi tiap i, in ben tool kiidi. 41Awete pang moolmool nen, kumata tool sa be ikaua ran ruku atu pong be kuyinu yesoo ong in tooltool ke Kirisi nga, ngan Maro ole lon kali urata ki tiap, le pang dama ni ngan ole ikaua balingi dook mata panga ye urata kootoonoo ki.”

Tayei Di Diede A Tiyege Lodi Medana Yo Titaru, In Be

(Matiu 18:6-9; Luka 17:1-2)

42Motong la Yesu iwete mulu nen, “Kumata tool atu be iyei di kakase maimai tiap yo titara lodi medana pau koot nga, ngan atu le be ikapsap ye noonoo nga, ngan tool tani in ole isolo urata moonoo dook tiap. Le moolmool, kumata be tituku pat somai yo ke raunganingi dingding patunu ngan atu lo gurini, inbe tikatte du tiek lono a be nen ngan idadup a imata nga, ngan ben dook kasin, yesoo bong urata moonoo dook tiap yo be isola ye dada dook tiap ki tani yo iyeii i, in ole dook tiap le dook tiap ki taunu. 43-44Ngan nanga, kumata le baem atu be iyolong la kuyei noonoo nga, ngan kusaputu a kotte. Dook mata in nen, be baem ataleu, ngan la be ole kulo ye malala ke Maro lo kuyepe ye yepongo dook mata yo iken le taukan motingi in nga. Bong dook tiap in nen, be baem ru iken ngan ole tiyolong la kuyei noonoo, a nen ngan tikatte ong a kudu ye malala ke masngana yo ei ki ikan nen le taukan motingi i. 45-46Inbe kumata le kem atu be iyolong la kuyei noonoo nga, ngan kusaputu a kotte. Dook mata in nen, be kem ataleu nga, ngan la be ole kulo ye malala ke Maro lo kuyepe ye yepongo dook mata yo iken le taukan motingi in nga. Bong dook tiap in nen, be kem ru iken ngan ole tiyolong la kuyei noonoo, a nen ngan tikatte ong a kudu ye malala ke masngana. 47Inbe matam lapau, kumata le matam atu be iyolong la kuyei noonoo nga, ngan kupaii a kotte. Dook mata in nen, be matam ataleu nga, ngan la be ole kulo kugaua ye di tooltool yo Maro be matan kala di nga. Bong dook tiap in nen, be matam ru iken ngan ole tiyolong la kuyei noonoo, a nen ngan tikatte ong a kudu ye malala ke masngana. 48Ngan ye malala tani, in

‘di motomoto maimai tiap yo be tikan di tooltool nga, ngan timatamata tiap.

Inbe ei ki ikan nen le taukan motingi.’+

49“Awete pang nen, yesoo di tooltool ke paroranga so pang Maro titirtir tiek lo ye so yo be tiyei paroranga ye, ngan pono, lo ngan be tidaun ye ei, a nen ngan dook mata ye Maro matana. Ngan gaongo leu, urata moonoo ole pombe pang yang a itou ang, a be nen ngan kayei ben so ke paroranga yo titirtir tiek lo pono lo ngan be tidaun nga. 50Tiek in so dook mata, bong kumata be gurana ki imot nga, ngan ole kuyeie tiek tani in belei be iyei tiek mulu nga? Dada siap! Ngan nanga, ang nga ole kayei dawa ben tiek dook mata, inbe kapaposo lo silene ke Maro pang di tooltool, a be nen ngan kaye di kagauagaua dook mata.”

Rau Ke Maro

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index