Chwilio ffurf

1 Tesalonaika 1

1O ipak God ananipu elpech pape Tesalonaika uli! Yek Pol yanu Sailas uli Timoti mape agundak ali yenekumepagu asudak pas ipak. Ipak douk penek pas apakinu Aninu God nanu Diginali Jisas Krais ali pape amamipu atipaluli. Apak makli God nugakomepu meyoh ali ipakiluh apaluh hlulu kalbu.

Kristen Chape Tesalonaika Uli Chasuh God Ananin Balan Dadag Chagipechen

2Wihlu wehlu apak biam atunu isave mapemu monek tenkyumu God umu ipak ali mape monek betenumepu. 3Apak monek beten umu apakinu Aninu God umu, apak isave monek tin umu agundak ipakin bilip nyepahul penek yopinyi pasin umu. Ali chopuk umu agundak ipak ulkwip panosuh kipaichi elpech ali ipak dakio peyotu dodogowipu penek wolobainyi yopinyi moul pagakomech umu. Ali chopuk, monek tin umu agundak ipak panubu padukemech umu apakinu Diginali Jisas Krais eke wata nunaki nunalawepamu. Douk namudak ali ipak dakio peyotu dodogowipu atipu pasah enenyi enen hevi ali pape pobeyagunmanu. 4O ipak apakipu elpech! Apak madukemech umu God douk ulkum manubu manohwepu ali ananatalih-epamu punubu pupe ananipu atipu.

5Umu moneken, likuk apak biam atunu manaku maklipepu God ananin yopinyi balan umu, ananin Michin nyanubu nyagakomapu nyenekapu dodogowipu ali dakio maklipepu ananin balan. Apak wo muklipepu kobi douk balan meyoh umu e, wak. Ababuk nyultab apak manaku maklipepu balan umu, apak manubu madukemech umu enyudak balan douk nyanubu adulin atin. Ali ipak douk patulupu ali padukemu apak moneken uli pasin umu agundak makli mugakomepamu punubu pulau God ananin balan umu. 6Ali ipak patulupu pagipechapu ali pagipech Diginali alagun. Ali ipakich birua chenekepu pemnek nebehi nyih. Wakuli God ananin Michin nyagakomepu nyenekepu penehilaumu God ananin balan ali dakio pemneken pahwen pagipechen. 7Douk namudak ali chanatimaguk Kristen chape enyudak bien provins Masedonia nyanu Akaia uli chatulipu chakli ipak penek yopinyi pasin ali echech dakio chagipechepu. 8Ali ipak douk apemnek enyudak balan umu apakinu Diginali pahwen pagipechen ali enyen anyalahe nyeyatagun enyudak bien provins Masedonia uli Akaia ali chemneken kobi douk nyublap peyagwleh chemnekap umu. Ali enyudak balan umu agundak ipak apemnek God ananin balan pahwen pagipechen umu douk anyalahe nyeyatagun. Douk namudak ali apak moul wakapamu muklipech umu. 9Umu moneken, echech yet chaklipapamu enyebuk yopinyi pasin likuk ipak peneken umu pagakomu apak biam atunu ababuk nyultab manaku manepu mapemu. Ali chopuk, chaklipapamu agundak ipak pekechuk agabus walehas chanu hanatimaguk wo adulimi god omi umu e ali patanamu panamu God penek ananin moul umu. Anan douk nanubu aduligeinali God douk nape eheh nyumneh uli. 10Ali chopuk, chaklipapamu agundak pape pobeyagunmu ananinu nuganinu Jisas umu nutukemaguk iluh heven nunakimu. Seiwak echech chanu nagak wakuli God wata nanahul naitak nape uli. Anan douk anagakomapu nanalawapu matukemaguk agundak eke God nyihihichinu nunekumech kot chenek yowenyi uli elpech umu.

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index