Chwilio ffurf

Matthieu 26:17

Na Cëi Paséka Na Ièsu Vèr̂i Pâi Pa Pâgür̂ü Xi-E

Mar 14.12-21; Luk 22.7-14,21-23; Ioan 13.21-30

17Tèi nédaa ka baayê, nédaa né kâi var̂awa ka yèri lévèn rö-i, cér̂é bör̂i mi wa Ièsu na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Âri wêê mwâ ré gè rhî vè e cè ké-vé vi na ka nyââmöi cè ki ka vi ara xi-i rèi nédaa né Paséka?»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index