Chwilio ffurf

Matthieu 10

Pâr̂â Aposetolo Pa Pârör̂ö Na Ma Kaar̂u

Mar 3.13-19; Luk 6.12-16

1Na bör̂i aʼyè pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e na Ièsu pa pârör̂ö na ma kaar̂u, na bör̂i nââ yè-r̂é ka winô rö bwêêwé ko yaané cè ki yayâwâ-r̂é, mâ pè mör̂u pâr̂â pèii wânii mâ pâr̂â pa yör̂a wânii.

2Ökââ néé pâr̂â aposetolo pa pârör̂ö na ma kaar̂u. Na baayê na Simona, é ye néé-é Pètèru, mâ Adèrè pâdii-e, mâ Iakobo, o i Zébédaio, mâ Ioané pâdii-e; 3Filipo mâ Bartélémi, Tomas mâ Mataio ka télöna, Iakobo o i Aléfa, mâ Tadéo; 4Simona wi xè névâ mâ Juda Iskariot, wi-ré ârui-e.

Nêr̂ê Pâi Pa Pâgür̂ü Pa Pârör̂ö Na Ma Kaar̂u

Mar 6.7-13; Luk 9.1-6

5Cér̂é ré paxa pârör̂ö na ma kaar̂u ré na tùr̂ùwaa-r̂é na Ièsu, mâ aʼpâgür̂ü yè-r̂é, êr̂ê: «Koa yè köiwaa wêyê i pâr̂â pa vi rhéwèr̂è, mâ koa yè vi ru rö dèxâ névâ i pâi xè Samaria. 6Na e rö na gëve vi mèyè pâr̂â mutô ré yèri-r̂é rö wêê mwâ rö Israèl. 7“Vèr̂i na gëve na ka vi vaa, mâ êr̂ê, na wê tö vè ubwa na mwâcir̂i xè nékö.” 8Pè mör̂u pâr̂â pèii na gëve, mâ câ vè lë e pâr̂â pâr̂ê, mâ pè tömâ rua pâr̂â kâmö pa pèii mé, mâ yayâwâ pâr̂â u. Gëve dè cëi vi bwir̂i, na e na gëve dè nââ vi bwir̂i. 9Koa yè pè mwâné mii, mâ mwâné mè, mâ mwâné rö budu xe-ve, 10mâ karé mwâ vâr̂â, mâ duö cur̂i, mâ mwâ néxar̂a â, mâ mèèjö, wè é pè yadii kâmö ka wakè.»

11«Ö névâ mâ pâr̂â wêê mwâ ré gëve yè pwa rö-i, gëve mâ dè ërëwaa wîr̂î, êr̂ê, wîr̂î ré é na nô xi-e rö-i, cuè rö ré é, cêmè rèi ö ké yè vi xe-ve xè ré é. 12Gëve yè vi ru rö dèxâ mwâ, gëve bör̂i êr̂ê: “Ki tö bwêêwé-ve na nââ névâ.” 13Ki e na mwâ-ré, na e na ki pwa na aʼvui xe-ve yè mwâ-ré. Ki da e, na dè e na ki mi tëë ua-ve na aʼvui xe-ve. 14Ö kâmö ré da cëi nô xe-ve, mâ da pwêr̂ê nô xe-ve, na e na gëve rhùr̂ùù jë xè-i néxar̂a â-ve xè ria, na gëve yè vi rua xè-i mwâ-ré mâ névâ-ré. 15Avâr̂i gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, nè yè mâmâ yè névâ rö Sodoma mâ Gomora rèi nédaa né vi rhôôr̂u rai ö névâ-ré.»

Pâr̂â Kôjuwaa Ka Yè Pwa Mi

Mar 13.9-13; Luk 21.12-17

16«Tö rhûû, gö tùr̂ùwaa-ve, na ûr̂û pâr̂â mutô rö néjêr̂ê pâr̂â lupo. Tö ökâré, vigâr̂â na gëve ûr̂û mârhùr̂ii, aè kièo na gëve ûr̂û mawi. 17Koa rö pâr̂â kâmö, wè cér̂é yè kâyâi-ve yè pa vi rhôôr̂u nô, mâ kujir̂è-ve rö pâr̂â mwâ waa ar̂ii xé-r̂é, 18mâ rhèè-ve na némèè pâr̂â gavana mâ pâr̂â ör̂ökau, pûû-é na gènyâ, cè ke-ve pè ye vè avâr̂i-nya yè-r̂é mâ pâr̂â névâ wânii. 19Cér̂é yè kâyâi-ve, koa-wi wâré mâ wâré na wêê nénââ xe-ve, êr̂ê, gëve yè mâ êr̂ê ûr̂û-wè? Wè é yè mâ nââ yè-ve rèi céréé kââ ré gëve yè mâ êr̂ê, 20na da gëve ré êr̂ê, aè ko i Pevaa xe-ve ré êr̂ê rö pwéé-ve. 21Nè yè vi na dèxâ pâdii-e na ka kâyâi dèxâ pâdii-e yè pèii mé, na ûr̂û bar̂ee pevaa xi-e yè o xi-e; cér̂é yè tömâ rua na pâr̂â pâlè yè pevaa xé-r̂é mâ pâni-r̂é, mâ yö vè mii-r̂u. 22Cér̂é yè vi cumiir̂i xe-ve na pâr̂â kâmö wânii, wè na pûû-é na néé-nya. Ö kâmö ré yè tömâ vè mör̂ö cêmè rö léé, é yè pè mör̂u-é. 23É yè kôjuwaa-ve rö dèxâ névâ, ör̂ö na gëve na dèxâ névâ. Avâr̂i gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, gëve yè da texai cêmè pâr̂â névâ wânii rö Israèl, cêmè na ki pwa na o i kâmö.»

24«Na da vi kwéjî na kâmö ka pâgür̂ü rai kâmö ka vi aʼpâgür̂ü, na da vi kwéjî bar̂ee na kâmö yar̂i rai ör̂ökau xi-e. 25Nè yè virù na kâmö ka pâgür̂ü mâ kâmö ka vi aʼpâgür̂ü yè-è, aè nè yè virù na kâmö yar̂i mâ ör̂ökau xi-e, na bör̂i e-ré. É yè aʼyè kaavûû wêê mwâ, êr̂ê, Bélésébul, ö jië, é yè da dè aʼyè ûr̂û-ré bar̂ee pâr̂â kâmö né wêê mwâ xi-e!»

Dè Ce Rö Ré É Yè Bar̂a Xi-e

Luk 12.2-7

26«Tö ökâré, koa yè bar̂a xé-r̂é; wè na yèri kââ ré é nââ uyûi cè ki da tö vèa, na yèri kââ ré tö yêr̂ê é yè da tâwai. 27Ö nô ré gö êr̂ê yè-ve rö ka tö yêr̂ê, wè êr̂ê vèa na gëve rö ka waa, aè pâr̂â kââ ré gëve pwêr̂ê i böödê-ve, wè, vi vaa i rö rua gwâ mwâ. 28Koa yè bar̂a i pa yö vè mii kar̂ö, wè cér̂é da tâwai bar̂ee yö vè mii ko; aè na e na ki mâ bar̂a i kâmö ka tâwai pè yerii kar̂ö mâ ko rö gééna. 29Ö jië, é da urhii duö nônô cè ki pè urhii rha mwâné yar̂i? Aè na da bèi ria na dèxâ na bwêê jë na ki da tâwai na Pevaa xe-ve. 30É wê vâr̂â röi pâr̂â pûr̂û gwâ-ve. 31Tö ökâré, koa yè bar̂a, gëve dö kââ rai pâr̂â nônô ka pôr̂ô yéyé.»

Tâ Néwèi Ra Vi Yiâ I Ièsu Kérisö

Luk 1.8-9

32«Tö ökâré, ö kâmö ré üü xi-nya rö némèè pâr̂â kâmö, gö yè üü xi-e bar̂ee rö némèè Pevaa xi-nya rö rua nékö. 33Ö kâmö ré vi yiâ xi-nya rö némèè pâr̂â kâmö, gö yè mâ vi yiâ xi-e bar̂ee rö némèè Pevaa xi-nya rö rua nékö.»

Na Da Nâânévâ, Aè Vi paa

Luk 12.51-53; 14.26-27

34«Koa yè tâ néxâi, êr̂ê, gö pwa xar̂a nâânévâ yè bwêê jë. Gö da pwa xar̂a nâânévâ, aè ö taua rö. 35Wè gö pwa na gènyâ na ka rhèè vidù rhar̂i o xi-e mâ pevaa xi-e, mâ bwè dowa mâ pâni-e, mâ pârhââ mâ pârhââ-ê, 36pâr̂â rhîaa i kâmö, wè na dè tö rö wêê mwâ xi-e. 37Ö kâmö ré méar̂i pevaa xi-e mâ pâni-e rai-nya, wè na da e yè-nya, aè ö kâmö ré méar̂i o xi-e mâ pûr̂ûbwè xi-e rai-nya, wè na da e yè-nya; 38ö kâmö ré da pè sataurö xi-e, mâ da ua-nya, wè na da e yè-nya. 39Ö kâmö ré âmu i mör̂u xi-e nè yè mâ yèri, aè ö kâmö ré kâyâi mör̂u xi-e na pûû-é na gènyâ, wè nè yè mâ cêmèèr̂i.»

Pâr̂â Pè Yadii

Mar 9.41

40«Ö kâmö ré cëi-ve, wè na cëi-nya bar̂ee, aè ö kâmö ré cëi-nya, wè na cëi kâmö ré tùr̂ùwaa-nya. 41Ö kâmö ré cëi pérövéta rö néé pérövéta, wè nè yè mâ cëi bar̂ee pè urhii pérövéta, aè ö kâmö ré cëi kâmö ka târi, wè nè yè mâ cëi bar̂ee pè urhii kâmö ka târi. 42Ö kâmö ré pè wâyö dèxâ kâmö ka yar̂i i rha rhëë ka kièo rö-i néé kâmö xi-nya, wè gö avâr̂i yè-ve na gènyâ, êr̂ê, nè da yèri pè urhii-e.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index