Chwilio ffurf

Luc 3

Vi Pur̂â I Ioané Batiyi

Mat 3.1-12; Mar 1.1-8; Ioan 1.19-28

1Tèi nédö pârör̂ö na ma dèxâ é â i vi winô i Tibério Kaisara, na na wê gavana rö Juda na Ponétio Pilato, mâ ör̂ökau rö Galilé na Héroda, mâ ör̂ökau rö Itùrea mâ rö névâ rö Tarakoni na pâdii-e Filipo, mâ Ör̂ökau rö Abilena na Lysanias, 2tèi nédaa ré cur̂u wê vi târ̂î pâi pa ar̂ii na Anna mâ Kaifa, wè na wê tö vèa na nô i Bâô yè Ioané, o i Zakaria rö nékaê.

3Na bör̂i vi na ce rö pâr̂â névâ ka tö pwânûr̂i Ioridanô, mâ vi pur̂â nô né batiyi né vipââr̂i, pè cöö nô ka yaané, 4ûr̂û ka é yu rö pèci né pâr̂â nô i Isaia, pérövéta, êr̂ê:

«Mêr̂ê aʼ i ö kâmö ré aʼ rö nékaê, êr̂ê,

Kâ vè tö vâ wêyê i Ör̂ökau,

Waa vè târi pâr̂â jöö wêyê xi-e.

5É yè yarui pâr̂â néir̂iwâ;

Mâ jötelai pâr̂â gwêêwè mâ pâr̂â ka pwi,

É yè rhè vè târi pâr̂â ka téé vi téé,

Mâ câ vè ar̂ao pâr̂â wêyê ka kövipâi.

6Aè cér̂é yè tö rhûû vi pè mör̂u i Bâô na pâr̂â kar̂ö.»

7Na wê êr̂ê yè pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé pa rhau mi cè ki batiyi-r̂é na ce, êr̂ê: «Pâr̂â pâlè mârhùr̂ii éé, wîr̂î ré aʼpâgür̂ü yè-ve cè ke-ve ör̂ö rai ö rhôê ré yè pwa? 8Pwa na gëve pwêê yè vipââr̂i, aè koa yè tâ néxâi ki yè vi êr̂ê rö xe-ve, êr̂ê, Abérahama, wè, pevaa xé-vé. Wè na tâwai na Bâô ké yè pè tuö xè-i pâr̂â pèyaa-a pâr̂â mör̂u Abérahama. 9É wê cowa nââ gi rö pûû kêê. Pâr̂â kêê ré da pwa na pwêê ka e, wè é yè rharher̂e virai mâ yer̂e ö kêmör̂u.»

10Cér̂é bör̂i ërëwaa na pâr̂â kâmö êr̂ê: «Gèvé yè bör̂i waa jië?» 11Na bör̂i aʼcëi na ce êr̂ê: «Ö kâmö ré kaar̂u mêr̂ê, wè na e na ki nââ dèxâ yè kâmö ré yèri ki-e, aè ö kâmö ré wii na êê ara xi-e, ki dè waa ûr̂û-ré bar̂ee.»

12Aè cér̂é mi bar̂ee na pâr̂â télöna cè ki mâ batiyi-r̂é, mâ cér̂é êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Ka vi pur̂â éé, ö jië ré gèvé yè waa?» 13Na bör̂i aʼcëi yè-r̂é êr̂ê: «Koa yè waa cè ki mâ nââ pè kwaayi rai ö kââ-ré é wê cowa dâ yè-ve.»

14Cér̂é bör̂i vi ërëwaa-è na bör̂i pa paa êr̂ê: «Bör̂i gèvé, wè ö jië ré gèvé yè waa?» Na bör̂i aʼcëi na ce, êr̂ê: «Koa yè muui mâ koa yè pâr̂â, aè na e na ki dè pâr̂i-ve na pè yadii-ve.» 15Aè cér̂é bâ tö târ̂î yè-è na pâr̂â kâmö, mâ vi ërëwaa-r̂é rö xé-r̂é, êr̂ê, na Mésia na Ioané. 16Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ioané, êr̂ê: «Gö batiyi-ve i rhëë na gènyâ, aè na mö ké mi na ce ré vi kwéjî rai-nya, aè na da pâr̂i-nya rö na ké yè cöö kwé né mwâ néxar̂a â-ê. Ce, wè nè yè batiyi-ve i Ko-Ar̂ii mâ kêmör̂u. 17Na tö köwi-e na pè ku vè puu; nè yè nyââmöi ka tö ka lai xi-e, mâ ka vèâi pâr̂â pwêê bélé rö mwâ waamwâ xi-e, aè nè yè kèr̂i pâr̂â ùùr̂ù rö dèxâ kêmör̂u ka da tâwai mé.»

18Rö-i pâr̂â nô ré, mâ bör̂i nô bar̂ee ré na bâ vi rherhîrëi yè pâr̂â ba na Ioané. 19Aè na wê pè aʼ Héroda ör̂ökau wa Hérodias, bwè i pâdii-e, wa pâr̂â câwâ ka yaané ré na waa, 20na bör̂i waa dèxâ bar̂ee na Héroda, nââbéé pâr̂â miir̂i xi-e na na yer̂e Ioané rö mwâ pö kâmö.

Vi Batiyi I Ièsu

Mat 3.13-17; Mar 1.9-11

21Tèi ö kââ-ré cér̂é wê cëi batiyi na pâr̂â kâmö, é bör̂i batiyi bar̂ee Ièsu; aè na mö ké pwaér̂ö na ce, na bör̂i cîî-e na nékö, 22mâ vi ria mi rö bwêêwé-é na Ko-Ar̂ii, na ûr̂û dèxâ kar̂ö ûr̂û mawi. É bör̂i pwêr̂ê dèxâ mêr̂ê aʼ mi xè nékö, êr̂ê: «Gèi o xi-nya ka dö wêê nénââ xi-nya, na tö xi-i na pè vi or̂o-nya.»

Pâr̂â Bèmûû Ièsu

Mat 1.1-17

23Na wê tâwarè rha kâmö na ma pârör̂ö na pâr̂â nédö i Ièsu, tèi ökâré na rhavûû ki yè waa nêr̂ê-ê. Cér̂é tö pwêr̂ê tâ néxâi, êr̂ê, Ièsu wè o i Ioséfa, ré o i Éli, 24ré o i Matat, ré o i Lévi, ré o i Méléki, ré o i Janai, ré o i Ioséfa, 25ré o i Matatias, ré o i Amosa, ré o i Nauma, ré o i Éséli, ré o i Nagai, 26ré o i Maat, ré o i Matatias, ré o i Siméi, ré o i Josafa, ré o i Joda, 27ré o i Joanan, ré o i Résa, ré o i Zorobabèla, ré o i Salathiel, ré o i Néri, 28ré o i Méléki, ré o i Adi, ré o i Kosam, ré o i Élémadama, ré o i Éra, 29ré o i Ièsu, ré o i Éliézar, ré o i Jorima, ré o i Matat, ré o i Lévi, 30ré o i Siméona, ré o i Juda, ré o i Ioséfa, ré o i Jonam, ré o i Éliakim, 31ré o i Méléa, ré o i Mainan, ré o i Matata, ré o i Nathan, ré o i David, 32ré o i Jésé, ré o i Obéda, ré o i Boaza, ré o i Salamona, ré o i Nasona, 33ré o i Aminadab, ré o i Adamina, ré o i Arani, ré o i Héséroma, ré o i Pérèsi, ré o i Juda, 34ré o i Iakobo, ré o i Isaka, ré o i Abérahama, ré o i Thara, ré o i Nahor, 35ré o i Saruka, ré o i Réou, ré o i Péléga, ré o i Ébéra, ré o i Sala, 36ré o i Kénan, ré o i Afakesad, ré o i Sem, ré o i Noa, ré o i Lémek, 37ré o i Matusalem, ré o i Énoka, ré o i Jarèd, ré o i Malalèl, ré o i Kénan, 38ré o i Énos, ré o i Seth, ré o i Adamu, ré o i Bâô.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index