Chwilio ffurf

Actes 15

Vi Tö Rhaavu Ka Kau Rö Iérusalèm

1Aè bör̂i pa mi xè Juda, wè cér̂é vi aʼpâgür̂ü yè pâ kaavèâi: «Na ki gëve da vâr̂â yêr̂ê rö-i mââyöö i Mosé, é da tâwai pè mör̂u-ve.» 2Cér̂é bör̂i tëvë vi rhèii-r̂é wa mâ vi caa-r̂é, cér̂é Paulo mâ Barabas, mâ vi êr̂ê, êr̂ê, cér̂é yè vi rua na Iérusalèm na Paulo mâ Barabas, mâ bör̂i rai pâi pa pwêr̂êwaa-r̂é na ka vi tëvë wa nô ré tö pwar̂a pâr̂â aposetolo mâ pâi pa béâr̂i. 3Cér̂é wê ré nôâ-r̂é na pâr̂â Ékalésia, cér̂é bör̂i tawarher̂e névâ rö Féniki mâ Samaria, mâ vi yëwaa tö bwêê vâr̂â-vi ké wê pugèwè-r̂é i pâi pa dö töö, cér̂é bör̂i pè tuö vi or̂o vè kau yè pâr̂â pâ kaavèâi. 4Cér̂é wê pwa rö Iérusalèm, cér̂é bör̂i cëi-r̂é na pâr̂â ékalésia, mâ pâr̂â aposetolo, mâ pâr̂â pâi béâr̂i, cur̂u bör̂i vi yëi na Paulo mâ Barabas pâr̂â nô ré cér̂é rhau waa vèâ cér̂é Bâô. 5Cér̂é bör̂i tömâ rua na bör̂i rai pâi pâ farésaiö, paxa tâ néwèi, mâ êr̂ê: «Na e na ki mâ pè vâr̂â yêr̂ê pâi pa dö töö, mâ aʼvè néxâi yè-r̂é cè ké-r̂é köiwaa mââyöö i Mosé.» 6Cér̂é bör̂i rhau vi kâ vèâi-r̂é na pâr̂â aposetolo, mâ pâr̂â pâi béâr̂i cè ké-r̂é vi êr̂ê nô né nô-ré. 7Aè na dö mwââ na ké vi caa-r̂é, na bör̂i tömâ rua na Pètèru, mâ êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Gëve pâr̂â kâmö pâ kaavèâi-nyâ éé, gëve wê tâwai êr̂ê, na wê pâbir̂i mâ' dèxâ rai-r̂é na Bâô, cè ké-r̂é pwêr̂ê xè-i néwâ-nyâ nô né vi rherhî na pâi pa dö töö, mâ cè ké-r̂é tâ néwèi. 8Aè Bâô ré tâwai wânii wêê nénââ, na wê ye vè avâr̂i-r̂é, na na nââ yè-r̂é Ko-Ar̂ii ûr̂û-ré; 9wè na da rhî vè dö kââ-r̂é mâ gèré na ce, aè na wê waa vè korhî wêê nénââ xé-r̂é xè-i tâ néwèi. 10Tö ökâré, gëve wêr̂êi, gëve waa xina yeyèè yè Bâô, na, gëve nââ rö kwèègûr̂û pâi pa pwêr̂êwaa dèxâ kaa jir̂è ré cér̂é da tâwai kââ na pâr̂â pevaa xé-r̂é mâ gèré bar̂ee? 11Aè gèré tâ néwèi êr̂ê, é yè mâ pè mör̂u-ré rö-i vi méar̂i i Ör̂ökau Ièsu, na virù vèr̂i-r̂é.» 12Cér̂é bör̂i rhau tâwâdê na vi kâ vèâi xé-r̂é, mâ tö pwêr̂ê Barabas mâ Paulo, ré vi yëwaa pâr̂â ar̂inadö mâ pâr̂â pètâbâ ré na waa na Bâô rö pwar̂a pâi pa dö töö, wêyê né-é na cur̂u. 13Cur̂u wê tëvë röi, na bör̂i aʼ na Iakobo mâ êr̂ê: 14«Pâ kaavèâi-nya éé, tö pwêr̂ê-nya! Na wê vi yëi vè cowa ké waa né na Simona, ka é waa i Bâô, na na rhî pâbir̂i rai paxa dö töö dèxâ ba cè ki néé-é. 15Aè cér̂é yexèvè ö kââ-ré na pâr̂â nô i pâr̂â pérövéta, wè na ûr̂û-â na ka yu mâʼ êr̂ê:

16“Tèi nédèè pâr̂â nô-ré, wè gö yè mi tëë

Na ka navui tëë mwâ i David, ré wê bèi,

Mâ vâwîî pâr̂â ka mee rö-i,

Mâ pè tömâ tëë.

17Cè ké-r̂é mèyè Ör̂ökau na paxa örua xè-i pâr̂â kâmö,

Mâ pâi paxa dö töö wânii, ré é ye néé-r̂é rö-i néé-nya.

Na êr̂ê na Ör̂ökau,

18Wè ce ré waa pâr̂â kââ-ré é rhau tâwai rhavûû mi mâ'.”

19Ökâré pûû-é gö tâ néxâi êr̂ê, koa yè pè vi rhèè pâr̂â pa dö töö ré pugèwè-r̂é yè Bâô. 20Aè na e na ki yè yu yè-r̂é, cè ké-r̂é da tö vi öi rai pâr̂â kââ ka miir̂i yè pâr̂â kaxoo, mâ vi yôôbö, mâ êê öi mi xè bwâr̂âwê ré é kâwîî kwèègûr̂û-r̂é mâ war̂a. 21Wè na rhavûû rö pâr̂â cî kani mâ ké wii i pâr̂â kâmö paxa vi vaa i nô i Mosé, wè, é bâ vâr̂â-ê rö pâr̂â mwâ waa ar̂ii rèi pâr̂â nédaa ar̂ii.»

Pèci É Kâyâi Yè Pâi Pa Dö Töö Pa Tâ Néwèi

22Na bör̂i e yè pâr̂â aposetolo mâ pâr̂â pâi béâr̂i, mâ pâr̂â ékalésia wânii, cè ké-r̂é pâbir̂i bör̂i rai-r̂é mâ tùr̂ùwaa-r̂é na Anétioka, cér̂é Paulo mâ Barabas, ökâré wi-a Juda, é vi aʼyè vè Barsabas mâ Silas, wè dui dua vi kwéjî rai pâr̂â pâi pâ kaavèâi. 23Cér̂é bör̂i yu dèxâ pèci cè ké-r̂é vi xar̂a, êr̂ê:

«Gèvé pâr̂â aposetolo, mâ pâr̂â béâr̂i, mâ pâ kaavèâi-ve yè-ve pâ kaavèâi mi xè dö töö pa tö Anétioka mâ Suria mâ Kilikia. Ki kau mâmâ na ko-ve! 24Gèvé pwêr̂ê êr̂ê, cér̂é wê vi na bör̂i rai-vé mâ pè vi rhèè mâ pè vi mür̂ü pâr̂â pwéé-ve na gèvé da vi câwâ yè-r̂é, 25na bör̂i rhaaxâ rö na wêê nénââ xé-vé êr̂ê, na e na ki yè pâbir̂i kaar̂u kâmö mâ tùr̂ùwaa-r̂u wa-ve cè ké-r̂é vi rhau vèr̂i vèâ cér̂é Paulo mâ Barabas, wè duö wêê nénââ xé-vé. 26Wè cur̂u nââ mör̂u xi-r̂u yè néé Ör̂ökau Ièsu Kérisö. 27Tö ökâré, gèvé bör̂i kâyâi Juda mâ Silas, cur̂u yè mâ êr̂ê vèa yè-ve pâr̂â nô-ré rö-i néwâ-r̂u. 28Wè na wê e yè Ko-Ar̂ii mâ yè-vé, cè ki da nââ yè-vé nékaxe ka yéé, 29ö kââ-ré ka yè dè pâr̂i, wè tö koa rai êê pwaér̂ö yè kaxoo, mâ war̂a, mâ êê pâr̂â öi mi xè bwâr̂âwê ré é kâwîî kwèègûr̂û-r̂é, mâ waa nô ka yaané, gëve yè tö koa rai pâr̂â kââ-ré, gëve yè bör̂i waa e. Yeaa-ve.»

30É wê kânôâ-r̂é röi, cér̂é bör̂i pwa rö Anétioka, mâ ka vèâi pâr̂â paxa pôr̂ô, mâ nââ yè-r̂é pèci-ré. 31Cér̂é bör̂i vâr̂â mâ vi or̂o xè-i pè mör̂ö xé-r̂é röi. 32Aè cur̂u duö pérövéta na Juda mâ Silas, cur̂u bör̂i vi pur̂â pâr̂â pâ kaavèâi, mâ pè mör̂ö-r̂é. 33Na wê cowa na nédaa xé-r̂é, cér̂é bör̂i kâyâi-r̂é tëë na pâr̂â pâ kaavèâi xar̂a aʼvui xé-r̂é yè pâr̂â kâmö ré wê tùr̂ùwaa-r̂é mâ' mi. 34Na tâ ta-a wîr̂î rö na Silas, xè-i wêê nénââ xi-e. 35Aè cur̂u tö Anétioka na Paulo mâ Barabas mâ vi aʼpâgür̂ü, mâ vi rherhîrëi nô i Ör̂ökau, cér̂é vèâ bör̂i pa pôr̂ô.

Cur̂u Vidù Rhar̂i Na Paulo Mâ Barabas

36Tèi nédèè bör̂i nédaa, na bör̂i êr̂ê yè Barabas na Paulo, êr̂ê: «Göru vi tëë na ka tö rhûû pâ kaavèâi ré rö pâr̂â névâ ré göru vi rherhî rö-i nô i Ör̂ökau, wè wi ârikéé-r̂é?» 37Na bör̂i rhî vè e na Barabas ké yè pè Ioané, é vi aʼyè Maréko. 38Aè na wê tâ néxâi na Paulo, êr̂ê, na kâmö ka ör̂ö rai-r̂u mi xè Paméfulia, mâ ka da waa vèâ nêr̂ê cér̂é-é, na bör̂i da e na ki vi cér̂é vèâ. 39Cur̂u bör̂i vi caa-r̂u, mâ vi vidù rhar̂i. Na bör̂i pè i Maréko na Barabas, mâ oè kwâ na néyî rö Kupéro. 40Aè na pâbir̂i Silas na Paulo, na bör̂i wê vi, na cér̂é kâyâi-e yè vi méar̂i vi bwir̂i i Ör̂ökau na pâr̂â pâ kaavèâi. 41Aè na rhâwaa vi névâ rö Suria mâ Kilikia, mâ pè mör̂ö pâr̂â Ékalésia rö-i.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index