Chwilio ffurf

Actes 1

É Wê Vi Kîbô I Mâ Ko-Ar̂ii Yè Pâi Pa Pâgür̂ü

1Téofila éé,

Gö wê yu rö dèxâ vi rherhî ka baayê, pâr̂â kââ wânii ré na rhavûû waa na Ièsu, mâ na vi pur̂â i, 2cêmè rua rèi ö nédaa ré é wê pè xi-e na rua, na na wê cowa vi câwâ pâr̂â nô ré rö-i Ko-Ar̂ii yè pâr̂â aposetolo, ré na wê pâbir̂i-r̂é mâ' na ce. 3Aè na bör̂i wê vi pèri-e yè-r̂é na na mör̂u rhaadè ké vi nénââwêr̂ê vè kau xi-e rö-i pâr̂â pètâbâ ka pôr̂ô yéyé, wè na kaar̂u kâmö nédaa ré cér̂é bâ tö rhûû-é rèi, mâ na bâ tëvër̂i nô né mwâcir̂i i Bâô. 4Na bör̂i tö cér̂é-é, na bör̂i aʼvè néxâi yè-r̂é na ce, êr̂ê, koa yè vi vidù xè Iérusalèm, aè târ̂î wîr̂î ö nô ré na êr̂ê mâ' na Pevaa ré gëve wê pwêr̂ê rai-nyâ. 5Wè na vi batiyi na Ioané i rhëë, aè na da pôr̂ô na pâr̂â nédaa ré é yè mâ batiyi-ve i Ko-Ar̂ii.

Na Tèi Rua Na Ièsu Na Nékö

Luk 24.50-53; Mar 16.19

6Cér̂é bör̂i rhau kâ vèâi-r̂é mâ ërëwaa-è, êr̂ê: «Ör̂ökau éé, na wêr̂êi gè yè pè tuö tëë mwâcir̂i i pâi xè Israèl tèi ö nédaa-ré?»

7Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Na da nêr̂ê-ve na ké yè tâwai pâr̂â nédaa mâ pâr̂â nédö ré na kâ vè tö vâ na Pevaa rö-i dö vi winô xi-e. 8Aè gëve yè cëi awir̂è né Ko-Ar̂ii ka yè pwa rö xe-ve, mâ gëve yè pâi pa ye vè avâr̂i-nya rö Iérusalèm, mâ Juda wânii, mâ Samaria, mâ kwéyë rua rö mèèwâ bwêê jë.» 9Na wê êr̂ê röi pâr̂â nô-ré, é bör̂i pè xi-e rua na cér̂é mö ké tö rhûû-é, na bör̂i rhîwîî pièmè-r̂é rai-e na dèxâ kö. 10Cér̂é baxagür̂ü pièmè-r̂é rö xi-e na na mö ké tèi rua, tö rhûû cur̂u bör̂i tö vèa yè-r̂é na kaar̂u kâmö dua cur̂i âmëë ka uè, 11cur̂u bör̂i êr̂ê, êr̂ê: «Pâi mi xè Galilé éé, na wêr̂êi, gëve bâ baxagür̂ü pièmè-ve, na nékö? Aè ö Ièsu ré é pè xi-e xè pwar̂a-ve na nékö, wè, nè yè mâ pwa tëë na ce ûr̂û ké tö rhûû-é xe-ve na na vi rua na nékö.»

Ka Yè Bawi Juda

Ioan 12.4-6; Mat 26.14-16; 27.3-10; Vin 16.33

12Cér̂é bör̂i vi a mwâr̂â tëë na Iérusalèm mi xè gwêêwè né Élaiö ka tö vè ubwa yè Iérusalèm, wè na pâr̂i-r̂é na ké yè vi nai rèi nédaa ar̂ii. 13Aè cér̂é bör̂i wê pwa, cér̂é bör̂i tèi rua na mwâ wêêwa kaa töö xé-r̂é yawi. Aè pâi-ré, wè dè Pètèru, mâ Iakobo, mâ Ioané, mâ Adèrè, mâ Filipo, mâ Tömâ, mâ Bartélémi, mâ Mataio, mâ Iakobo o i Aléfa, mâ Simona ka dö rhî vè e, mâ Juda o i Iakobo. 14Cér̂é rhau mör̂ö pwaér̂ö vè rhaaxâ rö-i wêê nénââ ka dö rhaaxâ cér̂é vèâ pâr̂â powè, mâ Maria pâni Ièsu, mâ pâr̂â pâvâdii Ièsu.

15Tèi ö nédaa-ré, na bör̂i tömâ rua na Pètèru rö néjêr̂ê pâr̂â pâ kaavèâi-e pa tâwarè kanii kâmö na ma rhaaxâ na ké pôr̂ô xé-r̂é. 16Na bör̂i êr̂ê, êr̂ê: «Pâ kaavèâi-nyâ éé, na dè e na ki wê yexèvè ka é wê êr̂ê i Ko-Ar̂ii, rö ka yu mâ', xè-i néwâ David, wa Juda, kâmö ré mèè vâr̂â xé-r̂é na ka tuwir̂i Ièsu. 17Wè é wê vâr̂â-ve vèâ-ê, na wê wii yè bar̂ee rö-i nêr̂ê-â. 18Aè ö kâmö-ré, wè na urhii néjë i pè urhii câwâ ka yaané, na bèi i némèè, mâ ya tia pwéé, na bör̂i maii na pâr̂â kwéér̂â-ê. 19Nô-ré na rhau tö vèa yè-r̂é wânii pâi pa tö Iérusalèm, ökâré pûû ké ye néé néjë ré rö-i mêr̂ê aʼ xé-r̂é êr̂ê: “Akélédama”, nô-né, “Néjë né war̂a.” 20Aè é wê yu rö-i pèci Salamo, êr̂ê:

“Na e na ki aau rö wêê mwâ xi-e,

Mâ ki yèri kâmö ka yè cuè rö-i. Dèxâ:

Na e na ki mâ pè nêr̂ê-ê na dèxâ kâmö.”

21Na e na ki ye vè avâr̂i na dèxâ rö pwar̂a-ré mör̂u tëë i Ör̂ökau Ièsu. 22Ö kâmö-ré, wê dèxâ rai cér̂é ré bâ vi ua Ör̂ökau Ièsu rö pâr̂â bwêê vâr̂â xi-e vèâ-r̂é pwânûr̂i névâ, rhavûû rö vi batiyi i Ioané, cêmè rua rèi nédaa ré é wê pè xi-e xè négowé né-r̂é na rua.»

23Cér̂é bör̂i pèri kaar̂u kâmö, wè Ioséfa, dèxâ néé-é na Barsabas, aè néé vi aʼyè, wè Justus, aè néé dèxâ, wè Mathaia. 24Cér̂é bör̂i pwaér̂ö, êr̂ê: «Ör̂ökau éé, Gèi ré rhî tâwai wêê nénââ i pâr̂â kâmö, na e na gèi pèri vèa ka é yè pâbir̂i xi-i rai dui-a, 25cè ki pè ki-e rö nêr̂ê-â mâ rö ka vi rherhî, ré na wê kâyâi virai na Juda, cè ki wii na dö kaa töö xi-e.» 26Cér̂é bör̂i vi ya yè-r̂u, na bör̂i wê yexèvè na Mathaia, na bör̂i wê béé pâr̂â aposetolo pa pârör̂ö na ma rhaaxâ na ce.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index