Chwilio ffurf

ܝܘܚܢܢ 19:4

4ܡܸܢܕܪܸܫ ܦܠܝܼܛ ܠܹܗ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܠܒܲܕܲܪ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܠܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ: ”ܡܘܼܝܬܹ‌ܐ ܠܝܼ ܠܟܸܣܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܡܲܫ݇ܟ̰ܘܼܚܹܐ ܓܢܵܗܵܐ ܒܝܼܹܗ.“