Chwilio ffurf

Matyu 21:1

Ya Pagpaari Na Tolay Kiden Te Hesus

(Mk 11:1-10; Lk 19:28-40; Jn 12:12-19)

1A tekiden nakaabikan ta ili na Herusalem a pa nagimmang kid bit ta bikat na babali kiden ta Beffage ta Bagetay na Olibo, te pinaunnan ni Hesus ya duwa na ituldu na kiden.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index