Chwilio ffurf

1 Tesaronika int

Tesaronikai Esé Bompon Ma Uvanteí Pákenai Afova Vaya Ino

Ma vompon ma uvantein banta ino.

Baya varen orin banta Pori ino.

Uvarein orana ino.

AD fifti-uvani (51) fin nafi áa fifti-tu (52) fin nafin uvanten mino. Mai maen Pori ma kan dádasí en ma monó doraríen eúkein pimpá ino.

Ma vompon ma uvantein baru ino.

Koriní barurá ma mana orana ifo afápá mana un kádan biyontá ma váken mino. (Aposeri 18:11 fin ná onano).

Ma vompon ma uvaman amikhein kéká ino.

Kan dádasí en ma Pori monó doraríen eúkiyáken Tesaroniká orin ma Kiriki nanin banta ano ará baéden ma monó tiyá ein kékái uvaman amikhen mino. (Aposeri 17:1-9).

Nái ana vará ma vompon uvanten nafino.

Pori iníkan Tesaroniká nanin banta ano Yisasini kama vaya mo oyan amiyaimpin betin ayaen ákona uantano siren Timotin tiantan orikharen ma Masedoniá bara fáké ma ovaránen Koriní eriven ma amusin baya me siamin ma iniren mai van mi esé bompon uvaren mino. Inká 1 Tesaronaika vá 2 Tesaronaika va san máan mi sen iniyan mino. Ma vara kípan akhempá ma yákó inain danasinta vá inká Yisasin ma ovaránen erin nain ma san ma Kiriki kayoi vompon mano ma sikhá ein mi sian amá ukhen mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index