Chwilio ffurf

Hibrou 10

1Lwa sé Jwif-la sété yon ti lonbwaj sé bon bagay-la ki kay vini-an, mé i pa té an bon pòtwé sé bagay sala. Anba lwa-a sé moun-an ki té ka vini pou adowé Bondyé-a té ka ofè menm sé sakwifis sala san doubout, lanné apwé lanné. Mé lwa-a menm pa té sa janmen fè sé moun-an vini pawfé kon yo té sipozé vini. 2Si sé moun-an ki té ka adowé Bondyé-a té ja vini an kondisyon pou adowé Bondyé pou vwé, yo pa té kay ni pyès péché asou konsyans yo ankò, èk yo pa té kay ofè pyès sakwifis ankò. 3Mé pito sa, sé sakwifis sala yo té ka ofè toulé lanné-a té ka fè sé moun-an chonjé sé péché-a yo té ni-an. 4Paski san towo bèf èk kabwit pa té sa janmen tiwé péché.

5Sé pou wézon sala lè Jézi Kwi té pawé pou vini an latè-a, i di Bondyé:

“Ou pa vlé sakwifis èk kado,

mé ou ja pwépawé yon kò ban mwen.

6Ou pa plè èk sé zannimo-a yo ka bwilé asou lotèl-la

ni sé sakwifis-la yo ka ofè pou tiwé péché-a.”

7I di ankò, “Mi mwen, Bondyé,

mwen pawé pou fè tout sa ou vlé mwen fè,

menm kon lévanjil-la di konsèné mwen.”

8Pwèmyéman Jézi di Bondyé, “Moun té ka mennen sakwifis zannimo èk kado baʼw, yo té ka bwilé zannimo asou lotèl-la, èk yo té ka mété san zannimo-a douvanʼw pou lapéti péché, mé ou pa té bizwen sa ni ou pa té plè èk sa pyès.” I di sa, magwé sété lwa-a ki té di pou ofè tout sé sakwifis-la yo té ka ofè-a. 9Lè sala, i di, “Mi mwen, Bondyé, mwen pawé pou fè tout sa ou vlé mwen fè.” Kon sa Bondyé mété tout sé vyé sakwifis-la sé pwèt-la té ka fè-a asou koté èk i mété sakwifis-la Jézi fè-a an plas yo. 10Nou ja jwenn péché nou lavé, paski Jézi Kwi té fè sa Bondyé té vléʼy fè lè i ofè kòʼy menm asou kwa-a yon sèl fwa, èk sakwifis sala té asé pou tout tan.

11Chak pwèt Jwif ka doubout toulé jou pou fè sèvis li èk i ka ofè menm kalité sakwifis-la tout lè, mé sé sakwifis sala pa sa janmen tiwé péché. 12Mé Jézi Kwi ofè yon sèl sakwifis pou péché, èk sakwifis sala té asé pou tout tan. Lè i fini, i asid asou lanmen dwèt Bondyé an syèl. 13I la ka èspéyé jis tan Bondyé fè tout lèlmiʼy vini kon an ti ban i ka mété anba pyéʼy. 14Kon sa èk sèl sakwifis-la i ofè-a, Jézi fè sé moun li-an vini pawfé kon yo té sipozé vini pou tout tan, menm sé moun-an péché yo lavé-a. 15Èk Lèspwi Bondyé fè nou sav sa vwé lè i di:

16“Mi agwéman sala mwen kay fè èk sé moun mwen-an

an tan ki kay vini:

Mwen kay mété lwa mwen andidan tjè yo

èk mwen kay ékwiʼy an lidé yo.

Sé sa Senyè-a di.”

17I di ankò, “Mwen pa kay chonjé péché yo èk sé movèzté-a yo té fè-a ankò.” 18Kon sa lè Bondyé fini pawdonnen péché yo, yo pa kay bizwen ofè sakwifis ankò pou tiwé péché yo.

Annou Vini Pwé Bondyé

19Kon sa, fwè èk sè, nou ni tout libèté-a pou nou sa antwé an Chanm-lan Ki Pli Sen-an, paski san Jézi Kwi koulé pou lapéti nou. 20I ouvè an chimen nèf pou nou jwenn Bondyé, an chimen ki vivan. Chimen sala pasé an mitan wido-a, sa vlé di an kòʼy menm. 21Nou ni an pli ho chèf pwèt ki wèskonsab Kay Bondyé an syèl. 22San Jézi ja lavé tjè nou pou nou pa ni péché asou konsyans nou ankò, épi nou ni an kò ki ja lavé an dlo nèt, kon sa annou vini pwé Bondyé èk tout tjè nou èk an konfyans ki fò. 23Nou ka èspéyé èk konfyans pou sa Bondyé pwonmèt-la. Kon sa annou tjenbé lafwa-a nou ka di nou ni-an fò pou nou sa wisivwè sa nou ka èspéyé-a, paski nou ni konfyans Bondyé kay tjenn pwonmèt li. 24Annou toujou katjilé ki mannyè pou nou sa ankouwajé yonn a lòt pou enmen èk pou fè sa ki bon. 25Annou pa néglijé asanblé ansanm kon lézòt ka fè. Pito nou fè sa, annou ankouwajé yonn a lòt plis toujou, paski kon nou ka wè, Jou Senyè-a ka apwoché.

26La pa ni pyès lòt sakwifis ankò ki sa tiwé péché si nou kontiné ka péché èspwé apwé nou konnèt lavéwité-a. 27Si nou kontiné fè sa, sèl sa nou ni pou fè sé èspéyé èk lapè pou jijman-an ki ka vini-an, èk mové difé-a ki kay bwilé sé moun-an ki ka goumen kont Bondyé-a! 28Lè moun té dézobéyi lwa Moziz-la èk la té ni dé ében twa témwen, yo té ka tjwé moun sala san ni konpasyon anlèʼy. 29Bon, nou pa bizwen mandé ki sa ki kay wivé sé moun-an ki pilonnen Gason Bondyé anba pyé yo, èk ki twété sanʼy kon an bagay ki pa vo anyen. Sé san sala ki té siyé agwéman Bondyé-a èk ki té lavé péché sé moun li-an. Nou pa bizwen mandé ki sa ki kay wivé sé moun-an ki ja ensilté Lèspwi Bondyé ki ban nou lagwas-la. Nou tout sav yo méwité an pli mové pinisyon! 30Nou sav sé Bondyé ki di, “Wivanj sé sa mwen, mwen kay péyé sé moun-an viwé.” I di ankò, “Senyè-a kay jijé sé moun li-an.” 31I sé an bagay ki téwib pouʼw tonbé anba lanmen Bondyé vivan-an!

32Chonjé sa ki té wivéʼw an tan ki pasé, tan-an lè klèté Bondyé té kléwé anlèʼw èk ou té wisivwèʼy. Ou té soufè an chay, mé menm si ou té jwenn an chay pèsikasyon, ou té tjenbé fò. 33Yo té ka ensilté èk maltwétéʼw douvan tout moun, èk délè ou té ka pwan pou sé moun-an yo té ka maltwété-a. 34Ou té soufè pou lapéti sé pwizonnyé-a. Lè yo té sézi tout sa ou té ni, ou té kontan pou aksèpté sa, paski ou ni sé bagay-la Bondyé té pwonmèt-la, sé bagay-la ki pli bon-an èk ki la pou tout tan-an. 35Kon sa, pa dékouwajé, paski ou kay wisivwè bagay ki pli bon. 36Sé pouʼw ni pasyans, pouʼw sa fè tout sa Bondyé vlé, èk pouʼw sa wisivwè tout sa i pwonmèt. 37Paski lévanjil-la di:

“An ti tak tan ankò

èk moun-an ki kay vini-an kay vini.

I pa kay tadé.

38Mé sé moun mwen-an ki dwèt-la

kay viv, paski yo ni lafwa an mwen.

Si pyès an yo tounen viwé,

mwen pa kay plè épiʼy pyès.”

39Nou sé pa moun ki ka tounen viwé èk péwi, mé nou sé moun ki mété lafwa nou an Bondyé èk i sové nou.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index