Chwilio ffurf

Hebrews 1:9

9Anayabin o i yawas mutufurin kubiyabow, naatu sawar kakafih o i kubifutuwen.

Isan imih God, o a God arubini yasisir ana bora’ara’aten bit

i ra’at a ofonah etei natabirih.”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index